نصب درب پارکینگ در اصفهان- منازل شخصی 

 

ردیف آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد 
1 منزل آقای مهندس مرتهب ، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
2 منزل آقای توکل ، خیابان علامه امینی کشویی 1 دستگاه
3 منزل آقای مهندس نواب ، خیابان باغ دریاچه کرکره ای 1 دستگاه
4 منزل آقای رناسی ، خیابان سپهسالار کرکره ای 1 دستگاه
5 منزل آقای زرگر زاده ، خیابان طالقانی کشویی 1 دستگاه
6 منزل آقای سیلانی ، خیابان نشاط لولایی 1 دستگاه
7 منزل آقای موحدیان ، خیابان امام خمینی لولایی 1 دستگاه
8 منزل آقای نصیریان ، خمینی شهر لولایی 1 دستگاه
9 منزل آقای دکتر صفرنژاد ، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
10 منزل آقای پورسخی ، خیابان احمد آباد لولایی 1 دستگاه
11 منزل آقای فلاحی ، خیابان توحید لولایی دو لنگه 1 دستگاه
12 منزل آقای مهندس امیری ، خیابان شیخ صدوق لولایی 4 لنگه 1 دستگاه
13 منزل آقای مهندس معتمدی ، خیابان فیض تلسکوپی یکطرفه 1 دستگاه
14 منزل آقای رشادی نژاد ، خیابان نظر غربی لولایی 1 دستگاه
15 منزل آقای فروتن ، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
16 منزل آقای اخوان ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
17 منزل آقای راتبی ، چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
18 منزل آقای مهندس صفاری ، خیابان مصلی کشویی 1 دستگاه
19 منزل آقای شهبازی ، خیابان گلزار لولایی 1 دستگاه
20 منزل آقای هدایی ، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
21 منزل آقای کشاورزیان ، خیابان علامه امینی لولایی 1 دستگاه
22 منزل آقای مهندس هدایتی ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
23 منزل آقای رستگار ، خیابان میر کشویی 1 دستگاه
24 منزل آقای مهندس نیلفروشان ، خیابان هفت دست لولایی 1 دستگاه
25 منزل آقای مهندس جابر انصاری ، خ شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
26 منزل آقای مهندس اکبری ، خیابان مولوی لولایی 1 دستگاه
27 منزل آقای مهندس نداف ، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
28 منزل آقای هوایی ، ناژوان لولایی 1 دستگاه
29 منزل آقای گلمکانی ، خیابان جابر انصاری کشویی 2 لنگه 1 دستگاه
30 منزل آقای دکتر ضیاء ، کوی استادان کشویی 1 لنگه 1 دستگاه
31 منزل آقای صلحی ، خیابان آپادانا دوم لولایی 1 دستگاه
32 منزل آقای راست قلم ، بلوار ملت لولایی 1 دستگاه
33 منزل آقای مهندس وطن خواه ، خیابان امام خمینی کشویی یک لنگه 1 دستگاه
34 منزل آقای مهندس افشار ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
35 منزل آقای صدری ، خیابان شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
36 منزل آقای جنتی ، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
37 منزل آقای رضوانی ، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
38 منزل آقای مهندس غفاری ، خیابان آپادانا اول تلسکوپی سه لنگه 1 دستگاه
39 منزل آقای دکتر بلوریان ، نرسیده به شاهین شهر لولایی 1 دستگاه
40 منزل آقای امینی ، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
41 منزل آقای بهرام رشیدی ،خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
42 منزل آقای میرصفاییان ، خیابان علامه امینی لولایی 1 دستگاه
43 منزل آقای میرخندان ، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
44 منزل آقای کرباسیون ، خیابان هفت دست کشویی یک لنگه 1 دستگاه
45 منزل آقای فوده ، خیابان کمال اسماعیل تلسکوپی 1 دستگاه
46 منزل آقای کلوشانی ، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
47 منزل آقای چلونگر ، خیابان میر لولایی کشویی 1 دستگاه
48 منزل آقای دهقان ، چهارباغ بالا تلسکوپی یک طرفه 1 دستگاه
49 منزل آقای دکتر نادریان ، خیابان شریعتی کرکره ای 1 دستگاه
50 منزل آقای دکتر شاه ناصر ، خیابان کمال اسماعیل کشویی 1 دستگاه
51 منزل آقای محققیان ، خیابان میرزاطاهر کشویی 1 دستگاه
52 منزل آقای شالباف ، خیابان دقیقی کشویی 1 دستگاه
53 منزل آقای داوودی، خیابان شیخ صدوق کرکره ای 2 دستگاه
54 منزل آقای عکاف زاده ، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
55 منزل آقای حسینی ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
56 منزل آقای خیام نکویی ،چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
57 منزل آقای رادان ، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
58 منزل آقای رادان ، خیابان فارابی جنوبی لولایی 1 دستگاه
59 منزل آقای محمدی ، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
60 منزل آقای عبدلی ، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
61 منزل آقای زمانی ، سه راه سیمین کشویی 1 دستگاه
62 منزل آقای مصلحی ، خیابان آتشگاه کشویی 1 دستگاه
63 منزل آقای خیام ، خیابان خاقانی لولایی و کشویی 2 دستگاه
64 منزل آقای محمدی ، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
65 منزل آقای شعرباف ، خیابان شیخ صدوق شمالی لولایی 1 دستگاه
66 منزل آقای صلصالی ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
67 منزل آقای حسینی ، خیابان شریف واقفی کشویی 1 دستگاه
68 منزل آقای زادافشار،خیابان خاقانی لولایی 1 دستگاه
69 منزل آقای مهندس رضایی ، مسجد مصلی لولایی 1 دستگاه
70 منزل آقای علینقیان ، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
71 منزل آقای علینقان ، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
72 منزل آقای باباگلی ، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
73 منزل آقای جبل عاملی ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
74 منزل آقای کشاورز ، خیابان کمال اسماعیل لولایی 1 دستگاه
75 منزل آقای ایزدی ، خیابان مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
76 منزل آقای قاسمی ، خیابان شیخ صدوق کشویی 1 دستگاه
77 منزل آقای دودی نیا ، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
78 منزل آقای الهیاری ، خیابان جابر انصاری لولایی 1 دستگاه
79 منزل آقای قاضی زاده ، خیابان شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
80 منزل آقای شاه طوسی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
81 منزل آقای راه جو ، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
82 منزل آقای حسینی ، مشتاق اول لولایی 1 دستگاه
83 منزل آقای دانشیان ، خیابان شیخ صدوق لولایی 1 دستگاه
84 منزل آقای دکتر بانک ، خیابان گلزار لولایی 1 ستگاه
85 منزل آقای برزو ، خیابان شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
86 منزل آقای خدادوستان ، خیابان کاشانی لولایی 1 دستگاه
87 منزل آقای جمشیدیان ، ناژوان لولایی 1 دستگاه
88 منزل آقای میرهندی ، خیابان آپادنا اول لولایی 1 دستگاه
89 منزل آقای ورپشت ، خیابان مهر لولایی 1 دستگاه
90 منزل آقای مهندس علی آبادی ، چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
91 منزل آقای مهندس قاسمی نیا ، خیابان نشاط لولایی 1 دستگاه
92 منزل آقای دکتر سعادت پور ، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
93 منزل آقای دهنوی ، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
94 منزل آقای دکتر کندری ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
95 منزل آقای مهندس میررمضانی ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
96 منزل آقای بابایی ، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
97 منزل آقای حسن پور ، شهرکرد لولایی 1 دستگاه
98 منزل آقای خاتمی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
99 منزل آقای چرمچیان ، خیابان نظر کشویی 1 دستگاه
100 منزل آقای مقدم ، خیابان نظر کشویی 1 دستگاه
101 منزل آقای مهندس قهرمانی ، خیابان جابرانصاری کشویی 1 دستگاه
102 منزل آقای امیری ، خیابان فارابی شمالی لولایی 1 دستگاه
103 منزل آقای هنری ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
104 منزل آقای ماهرانی ، خیابان جابر انصاری کشویی 1 دستگاه
105 منزل آقای صداقت ، پل شهرستان لولایی 1 دستگاه
106 منزل آقای سعیدی ،  خیابان هشت بهشت شرقی لولایی 1 دستگاه
107 منزل آقای زندی فر ، خیابان آپادانا لولایی 1 دستگاه
108 منزل آقای صادقی ، خیابان آپادانا لولایی 1 دستگاه
109 منزل آقای سجادی فر ، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
110 منزل آقای تگریان ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
111 منزل آقای خادم ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
112 منزل آقای داعی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
113 منزل آقای قاضی عسگر ، خیابان سروش لولایی 1 دستگاه
114 منزل آقای مهندس هاشمی ، خیابان میر لولایی 1 دستگاه
115 منزل آقای کلاهدوزان ، خیابان احمد آباد لولایی 1 دستگاه
116 منزل خانم خجسته ، خیابان مشتاق اول لولایی 1 دستگاه
117 منزل آقای بیگی ، خیابان ملاصدرا کشویی 1 دستگاه
118 منزل آقای زمانی ، خیابان جی کشویی 1 دستگاه
119 منزل آقای کلاهدوزان ، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
120 منزل آقای اوستا ، خیابان شریعتی کشویی 1 دستگاه
121 منزل آقای نکوگل ، خیابان اتش کشویی 1 دستگاه
122 منزل آقای اسدی ، نایین کرکره ای 1 دستگاه
123 منزل آقای مهندس شفیعی ، خیابان آبشار اول کرکره ای 1 دستگاه
124 منزل آقای صمدی ، خیابان حمزه اصفهانی لولایی 1 دستگاه
125 منزل آقای صادقی ، چهارراه رزمندگان کشویی 1 دستگاه
126 منزل آقای طاهری ، خمینی شهر لولایی و کرکره ای 2 دستگاه
127 منزل آقای امینی ، خیابان سروش لولایی 1 دستگاه
128 منزل آاقای احمد زاده ، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
129 منزل آقای رحمتی ، خیابان مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
130 منزل آقای دکتر موحدیان ، چهارباغ بالا کرکره ای 1 دستگاه
131 منزل آقای دکتر شریعت زاده ، خ هفت دست شرقی لولایی 1 دستگاه
132 منزل آقای نوری ، خیابان نظر غربی لولایی 1 دستگاه
133 منزل آقای امیری ، فلکه احمدآباد کشویی 1 دستگاه
134 منزل آقای پیرنجم الدین ، خیابان آتشگاه لولایی 1 دستگاه
135 منزل آقای مهندس اعلم ،خیابان طالقانی لولایی 1 دستگاه
136 منزل آقای قبله نما ، خیابان فلسطین کشویی 1 دستگاه
137 منزل آقای آجویی ، خیابان سروش کشویی 1 دستگاه
138 منزل آقای یوسفیان ، خیابان میر کشویی 1 دستگاه
139 منزل آقای سلطانی ، خیابان جابر انصاری لولایی 1 دستگاه
140 منزل آقای پیشنمازی ، خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
141 منزل آقای مهندس معمار ، خیابان آبشار اول لولایی 1 دستگاه
142 منزل آقای محمودیان ، خیابان مشتاق اول تلسکوپی 1 دستگاه
143 منزل آقای شاکری ،شهرکرد لولایی 1 دستگاه
144 منزل آقای رجبی ، خیابان رباط دوم کشویی 1 دستگاه
145 منزل آقای شیرانی ،خیابان آپادانا دوم لولایی خرچنگی 1 دستگاه
146 منزل آقای برمکی نژاد ، خیابان رکن الدوله کشویی 1 دستگاه
147 منزل آقای مهندس سلیمانی، خیابان مشتاق دوم کشویی 1 دستگاه
148 منزل آقای معمار ، خیابان طیب لولایی 1 دستگاه
149 منزل آقای صفایی ، بیشه حبیب کشویی 1 دستگاه
150 منزل آقای زادافشار ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
151 منزل آقای یساقی ، خیابان کاوه کشویی 1 دستگاه
152 منزل آقای دکتر خسروی ، کوی سپاهان کرکره ای 1 دستگاه
153 منزل آقای توکل ، خیابان علامه امینی لولایی 1 دستگاه
154 منزل آقای نعیم ، خیابان شیخ بهایی کشویی 1 دستگاه
155 منزل آقای خیام نکویی ، خیابان 5 رمضان لولایی 1 دستگاه
156 منزل آقای خیام نکویی ، خیابان کاشانی لولایی 1 دستگاه
157 منزل آقای موسوی ، خیابان عسگریه لولایی 1 دستگاه
158 منزل آقای دکتر مقدادی، فلکه فیض لولایی 1 دستگاه
159 منزل آقای برنجیان ، خیابان پروین لولایی 1 دستگاه
160 منزل آقای راست قلم ، خیابان باغ دریاچه کشویی 1 دستگاه
161 منزل آقای مهندس هنرمند ، خیابان فردوسی کشویی 1 دستگاه
162 منزل آقای دایی ، خیابان احمدآباد کرکره ای 1 دستگاه
163 منزل آقای فرید ، خیابان هشت بهشت غربی لولایی 1 دستگاه
164 منزل آقای مصاحبی ، خیابان حمزه شمالی لولایی 1 دستگاه
165 منزل آقای اعتصامی ، خیابان فروغی لولایی 1 دستگاه
166 منزل آقای نیلفروشان ، چهارراه پیروزی کشویی 1 دستگاه

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

منوی موبایل