نصب انواع مختلف درب پارکینگی در اصفهان

 

ردیف آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد 
1 منزل آقای مهندس مرتهب، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
2 منزل آقای توکل، خیابان علامه امینی کشویی 1 دستگاه
3 منزل آقای مهندس نواب، خیابان باغ دریاچه کرکره ای 1 دستگاه
4 منزل آقای رناسی، خیابان سپهسالار کرکره ای 1 دستگاه
5 منزل آقای زرگر زاده، خیابان طالقانی کشویی 1 دستگاه
6 منزل آقای سیلانی، خیابان نشاط لولایی 1 دستگاه
7 منزل آقای موحدیان، خیابان امام خمینی لولایی 1 دستگاه
8 منزل آقای نصیریان، خمینی شهر لولایی 1 دستگاه
9 منزل آقای دکتر صفرنژاد، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
10 منزل آقای پورسخی، خیابان احمد آباد لولایی 1 دستگاه
11 منزل آقای فلاحی، خیابان توحید لولایی دو لنگه 1 دستگاه
12 منزل آقای مهندس امیری، خیابان شیخ صدوق لولایی 4 لنگه 1 دستگاه
13 منزل آقای مهندس معتمدی، خیابان فیض تلسکوپی یکطرفه 1 دستگاه
14 منزل آقای رشادی نژاد، خیابان نظر غربی لولایی 1 دستگاه
15 منزل آقای فروتن، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
16 منزل آقای اخوان، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
17 منزل آقای راتبی، چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
18 منزل آقای مهندس صفاری، خیابان مصلی کشویی 1 دستگاه
19 منزل آقای شهبازی، خیابان گلزار لولایی 1 دستگاه
20 منزل آقای هدایی، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
21 منزل آقای کشاورزیان، خیابان علامه امینی لولایی 1 دستگاه
22 منزل آقای مهندس هدایتی، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
23 منزل آقای رستگار، خیابان میر کشویی 1 دستگاه
24 منزل آقای مهندس نیلفروشان، خیابان هفت دست لولایی 1 دستگاه
25 منزل آقای مهندس جابر انصاری، خ شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
26 منزل آقای مهندس اکبری، خیابان مولوی لولایی 1 دستگاه
27 منزل آقای مهندس نداف، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
28 منزل آقای هوایی، ناژوان لولایی 1 دستگاه
29 منزل آقای گلمکانی، خیابان جابر انصاری کشویی 2 لنگه 1 دستگاه
30 منزل آقای دکتر ضیاء، کوی استادان کشویی 1 لنگه 1 دستگاه
31 منزل آقای صلحی، خیابان آپادانا دوم لولایی 1 دستگاه
32 منزل آقای راست قلم، بلوار ملت لولایی 1 دستگاه
33 منزل آقای مهندس وطن خواه، خیابان امام خمینی کشویی یک لنگه 1 دستگاه
34 منزل آقای مهندس افشار، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
35 منزل آقای صدری، خیابان شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
36 منزل آقای جنتی، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
37 منزل آقای رضوانی، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
38 منزل آقای مهندس غفاری، خیابان آپادانا اول تلسکوپی سه لنگه 1 دستگاه
39 منزل آقای دکتر بلوریان، نرسیده به شاهین شهر لولایی 1 دستگاه
40 منزل آقای امینی، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
41 منزل آقای بهرام رشیدی، خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
42 منزل آقای میرصفاییان، خیابان علامه امینی لولایی 1 دستگاه
43 منزل آقای میرخندان، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
44 منزل آقای کرباسیون، خیابان هفت دست کشویی یک لنگه 1 دستگاه
45 منزل آقای فوده، خیابان کمال اسماعیل تلسکوپی 1 دستگاه
46 منزل آقای کلوشانی، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
47 منزل آقای چلونگر، خیابان میر لولایی کشویی 1 دستگاه
48 منزل آقای دهقان، چهارباغ بالا تلسکوپی یک طرفه 1 دستگاه
49 منزل آقای دکتر نادریان، خیابان شریعتی کرکره ای 1 دستگاه
50 منزل آقای دکتر شاه ناصر، خیابان کمال اسماعیل کشویی 1 دستگاه
51 منزل آقای محققیان، خیابان میرزاطاهر کشویی 1 دستگاه
52 منزل آقای شالباف ، خیابان دقیقی کشویی 1 دستگاه
53 منزل آقای داوودی، خیابان شیخ صدوق کرکره ای 2 دستگاه
54 منزل آقای عکاف زاده، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
55 منزل آقای حسینی، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
56 منزل آقای خیام نکویی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
57 منزل آقای رادان، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
58 منزل آقای رادان، خیابان فارابی جنوبی لولایی 1 دستگاه
59 منزل آقای محمدی، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
60 منزل آقای عبدلی، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
61 منزل آقای زمانی، سه راه سیمین کشویی 1 دستگاه
62 منزل آقای مصلحی، خیابان آتشگاه کشویی 1 دستگاه
63 منزل آقای خیام، خیابان خاقانی لولایی و کشویی 2 دستگاه
64 منزل آقای محمدی، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
65 منزل آقای شعرباف، خیابان شیخ صدوق شمالی لولایی 1 دستگاه
66 منزل آقای صلصالی، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
67 منزل آقای حسینی، خیابان شریف واقفی کشویی 1 دستگاه
68 منزل آقای زادافشار، خیابان خاقانی لولایی 1 دستگاه
69 منزل آقای مهندس رضایی، مسجد مصلی لولایی 1 دستگاه
70 منزل آقای علینقیان، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
71 منزل آقای علینقان، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
72 منزل آقای باباگلی، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
73 منزل آقای جبل عاملی، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
74 منزل آقای کشاورز، خیابان کمال اسماعیل لولایی 1 دستگاه
75 منزل آقای ایزدی، خیابان مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
76 منزل آقای قاسمی، خیابان شیخ صدوق کشویی 1 دستگاه
77 منزل آقای دودی نیا، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
78 منزل آقای الهیاری، خیابان جابر انصاری لولایی 1 دستگاه
79 منزل آقای قاضی زاده، خیابان شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
80 منزل آقای شاه طوسی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
81 منزل آقای راه جو، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
82 منزل آقای حسینی، مشتاق اول لولایی 1 دستگاه
83 منزل آقای دانشیان، خیابان شیخ صدوق لولایی 1 دستگاه
84 منزل آقای دکتر بانک، خیابان گلزار لولایی 1 ستگاه
85 منزل آقای برزو، خیابان شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
86 منزل آقای خدادوستان، خیابان کاشانی لولایی 1 دستگاه
87 منزل آقای جمشیدیان، ناژوان لولایی 1 دستگاه
88 منزل آقای میرهندی ، خیابان آپادنا اول لولایی 1 دستگاه
89 منزل آقای ورپشت، خیابان مهر لولایی 1 دستگاه
90 منزل آقای مهندس علی آبادی، چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
91 منزل آقای مهندس قاسمی نیا، خیابان نشاط لولایی 1 دستگاه
92 منزل آقای دکتر سعادت پور، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
93 منزل آقای دهنوی، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
94 منزل آقای دکتر کندری، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
95 منزل آقای مهندس میررمضانی، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
96 منزل آقای بابایی، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
97 منزل آقای حسن پور، شهرکرد لولایی 1 دستگاه
98 منزل آقای خاتمی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
99 منزل آقای چرمچیان، خیابان نظر کشویی 1 دستگاه
100 منزل آقای مقدم، خیابان نظر کشویی 1 دستگاه
101 منزل آقای مهندس قهرمانی، خیابان جابرانصاری کشویی 1 دستگاه
102 منزل آقای امیری، خیابان فارابی شمالی لولایی 1 دستگاه
103 منزل آقای هنری، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
104 منزل آقای ماهرانی، خیابان جابر انصاری کشویی 1 دستگاه
105 منزل آقای صداقت، پل شهرستان لولایی 1 دستگاه
106 منزل آقای سعیدی، خیابان هشت بهشت شرقی لولایی 1 دستگاه
107 منزل آقای زندی فر، خیابان آپادانا لولایی 1 دستگاه
108 منزل آقای صادقی، خیابان آپادانا لولایی 1 دستگاه
109 منزل آقای سجادی فر، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
110 منزل آقای تگریان، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
111 منزل آقای خادم، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
112 منزل آقای داعی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
113 منزل آقای قاضی عسگر، خیابان سروش لولایی 1 دستگاه
114 منزل آقای مهندس هاشمی، خیابان میر لولایی 1 دستگاه
115 منزل آقای کلاهدوزان، خیابان احمد آباد لولایی 1 دستگاه
116 منزل خانم خجسته، خیابان مشتاق اول لولایی 1 دستگاه
117 منزل آقای بیگی، خیابان ملاصدرا کشویی 1 دستگاه
118 منزل آقای زمانی، خیابان جی کشویی 1 دستگاه
119 منزل آقای کلاهدوزان، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
120 منزل آقای اوستا، خیابان شریعتی کشویی 1 دستگاه
121 منزل آقای نکوگل، خیابان اتش کشویی 1 دستگاه
122 منزل آقای اسدی، نایین کرکره ای 1 دستگاه
123 منزل آقای مهندس شفیعی، خیابان آبشار اول کرکره ای 1 دستگاه
124 منزل آقای صمدی، خیابان حمزه اصفهانی لولایی 1 دستگاه
125 منزل آقای صادقی، چهارراه رزمندگان کشویی 1 دستگاه
126 منزل آقای طاهری، خمینی شهر لولایی و کرکره ای 2 دستگاه
127 منزل آقای امینی، خیابان سروش لولایی 1 دستگاه
128 منزل آاقای احمد زاده، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
129 منزل آقای رحمتی، خیابان مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
130 منزل آقای دکتر موحدیان، چهارباغ بالا کرکره ای 1 دستگاه
131 منزل آقای دکتر شریعت زاده، خ هفت دست شرقی لولایی 1 دستگاه
132 منزل آقای نوری، خیابان نظر غربی لولایی 1 دستگاه
133 منزل آقای امیری، فلکه احمدآباد کشویی 1 دستگاه
134 منزل آقای پیرنجم الدین، خیابان آتشگاه لولایی 1 دستگاه
135 منزل آقای مهندس اعلم، خیابان طالقانی لولایی 1 دستگاه
136 منزل آقای قبله نما، خیابان فلسطین کشویی 1 دستگاه
137 منزل آقای آجویی، خیابان سروش کشویی 1 دستگاه
138 منزل آقای یوسفیان، خیابان میر کشویی 1 دستگاه
139 منزل آقای سلطانی، خیابان جابر انصاری لولایی 1 دستگاه
140 منزل آقای پیشنمازی، خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
141 منزل آقای مهندس معمار، خیابان آبشار اول لولایی 1 دستگاه
142 منزل آقای محمودیان، خیابان مشتاق اول تلسکوپی 1 دستگاه
143 منزل آقای شاکری، شهرکرد لولایی 1 دستگاه
144 منزل آقای رجبی، خیابان رباط دوم کشویی 1 دستگاه
145 منزل آقای شیرانی، خیابان آپادانا دوم لولایی خرچنگی 1 دستگاه
146 منزل آقای برمکی نژاد، خیابان رکن الدوله کشویی 1 دستگاه
147 منزل آقای مهندس سلیمانی، خیابان مشتاق دوم کشویی 1 دستگاه
148 منزل آقای معمار، خیابان طیب لولایی 1 دستگاه
149 منزل آقای صفایی، بیشه حبیب کشویی 1 دستگاه
150 منزل آقای زادافشار، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
151 منزل آقای یساقی، خیابان کاوه کشویی 1 دستگاه
152 منزل آقای دکتر خسروی، کوی سپاهان کرکره ای 1 دستگاه
153 منزل آقای توکل، خیابان علامه امینی لولایی 1 دستگاه
154 منزل آقای نعیم، خیابان شیخ بهایی کشویی 1 دستگاه
155 منزل آقای خیام نکویی، خیابان 5 رمضان لولایی 1 دستگاه
156 منزل آقای خیام نکویی، خیابان کاشانی لولایی 1 دستگاه
157 منزل آقای موسوی، خیابان عسگریه لولایی 1 دستگاه
158 منزل آقای دکتر مقدادی فلکه فیض لولایی 1 دستگاه
159 منزل آقای برنجیان، خیابان پروین لولایی 1 دستگاه
160 منزل آقای راست قلم، خیابان باغ دریاچه کشویی 1 دستگاه
161 منزل آقای مهندس هنرمند، خیابان فردوسی کشویی 1 دستگاه
162 منزل آقای دایی، خیابان احمدآباد کرکره ای 1 دستگاه
163 منزل آقای فرید، خیابان هشت بهشت غربی لولایی 1 دستگاه
164 منزل آقای مصاحبی، خیابان حمزه شمالی لولایی 1 دستگاه
165 منزل آقای اعتصامی، خیابان فروغی لولایی 1 دستگاه
166 منزل آقای نیلفروشان، چهارراه پیروزی کشویی 1 دستگاه

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید