نصب درب پارکینگ دراصفهان- ویلاهای شخصی

 

ردیف آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد
1 ویلای آقای فرودستان ، جاده ذوب آهن کرکره ای 16 دستگاه
2 ویلای آقای رضوی ،پل زمان خان کرکره ای 5 دستگاه
3 ویلای آقای اردستانی ، پل زمان خان کرکره ای 3 دستگاه
4 ویلای آقای عطایی ، چم آسمان کرکره ای 4 دستگاه
5 ویلای آقای موحدیان ، پل زمان خان کرکره ای 3 دستگاه
6 ویلای آقای هادیان ، قهدریجان لولایی 1 دستگاه
7 ویلای آقای سیدی ، زردنجان کرکره ای 3 دستگاه
8 ویلای آقای انوری ، باغ بهادران کرکره ای 2 دستگاه
9 ویلای آقای لباف ، باغ بهادران کشویی یک لنگه 1 دستگاه
10 ویلای آقای رحمانی ، پل زمان خان کرکره ای 1 دستگاه
11 ویلای مهندس روغنی ، اشکاوند لولایی 1 دستگاه
12 ویلای دکتر بحرینیان ، جاده شیراز لولایی 1 دستگاه
13 ویلاهای باغ بهشت ، روشن دشت لولایی 1 دستگاه
14 ویلای آقای تباشیری ، زردنجان، ویلای سبز لولایی 1 دستگاه
15 ویلای آقای جامی ،زردنجان ، مجتمع ویلای سبز کرکره ای 1 دستگاه
16 باغ آقای  مهندس احمدی ،اتوبان ذوب آهن لولایی 1 دستگاه
17 باغ آقای تهرانی ، بعد از شهر بازی لولایی 1 دستگاه
18 باغ آقای فرودستان ، جاده ذوب آهن لولایی 1 دستگاه
19 باغ آقای محلوجی ، خوراسگان لولایی 1 دستگاه
20 باغ آقای شریعتی ، جاده نجف آباد لولایی 1 دستگاه
21 باغ آقای فلاحتیان ، خیابان جی شیر لولایی 1 دستگاه
22 منزل آقای بلوچستانی ، خیابان ملاصدرا کشویی و لولایی 6 دستگاه
23 منزل آقای مهندس دانش پژوه ، خیابان آذر کشویی و لولایی 4 دستگاه
24 منزل آقای دکتر احمدیان ، میدان برج کشویی و لولایی 3 دستگاه
25 منزل آقای فرودستان ،خیابان توحید کرکره ای 3 دستگاه
26 منزل آقای امینی ، خیابان سروش کرکره ای 3 دستگاه
27 منزل آقای مازندرانی ، بلوار آیینه خانه تلسکوپی و کشویی 3 دستگاه
28 منزل آقای مهندس آجودانیان ، خیابان نشاط کرکره ای و کشویی 3 دستگاه
29 منزل آقای مهندس تنورساز ، خیابان جی کرکره ای و کشویی 3 دستگاه
30 منزل آقای عموسلطانی ، خمینی شهر کرکره ای 3 دستگاه
31 منزل آقای روح اللهی ، خمینی شهر کرکره ای 3 دستگاه
32 منزل آقای جیحانی ،چهارباغ خواجو لولایی و کشویی 2 دستگاه
33 منزل آقای مهندس میسری ، کوی ولی عصر لولایی 2 دستگاه
34 منزل آقای قدوسی ، خیابان آپادانا اول لولایی 2 دستگاه
35 منزل آقای تدین ، خیابان اردیبهشت لولایی 2 دستگاه
36 منزل آقای پرورش ، خیابان آذر کشویی 2 دستگاه
37 منزل آقای قربانزاده ، خیابان بزرگمهر لولایی و کشویی 2 دستگاه
38 منزل آقای اسماعیلی ، بهارستان تلسکوپی دوطرفه 2 دستگاه
39 منزل دکتر وکیلیان ، مشتاق دوم تلسکوپ دوطرفه 2 دستگاه
40 منزل آقای واثقی ، خیابان مشتاق دوم لولایی و کشویی 2 دستگاه
41 منزل آقای گلاب بخش ، خیابان مشتاق سوم لولایی 2 دستگاه
42 منزل آقای دکتر رضایی ، خانه اصفهان لولایی و کرکره ای 2 دستگاه
43 منزل آقای مهندس طاهری ، سپاهان شهر کشویی 2 دستگاه
44 منزل آقای دکتر زعفرانی ، کوی امام جعفر صادق لولایی 2 دستگاه
45 منزل آقای آقایی ، خمینی شهر لولایی 2 دستگاه
46 منزل آقای رفیعی ، زرین شهر کشویی 2 دستگاه
47 منزل آقای رضایی ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
48 منزل آقای قاضی عسگر ، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
49 منزل آقای رنجبر ، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
50 منزل آقای مهندس موسویان ، مشتاق دوم لولایی 2 دستگاه
51 منزل آقای ادیب ، خیابان حکیم نظامی لولایی 1 دستگاه
52 منزل آقای حکمت پور ، خیابان خاقانی لولایی 1 دستگاه
53 منزل آقای حسینی ، خیابان آپادانا دوم کشویی 1 دستگاه
54 منزل آقای صابری ، خیابان میر لولایی 1 دستگاه
55 منزل آقای موحدیان ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
56 منزل آقای دکتر بصیری، خیابان شهید مطهری لولایی 1 دستگاه
57 منزل آقای دکتر فیروزه ای ، خیابان سعادت آباد لولایی 1 دستگاه
58 منزل آقای دکتر اخوان |، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
59 منزل آقای رجالی ، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
60 منزل مهندس دانش پژوه ، خیابان سیدعلیخان لولایی 1 دستگاه
61 منزل آقای دکتر قهیری ، خیابان توحید ریلی عمودرو 1 دستگاه
62 منزل دکتر قناعی ، بلوار آیینه خانه لولایی کشویی 1 دستگاه
63 منزل آقای مروی ، خانه اصفهان کشویی 1 دستگاه
64 منزل آقای زین الدین ، خیابان میر کشویی 1 دستگاه
65 منزل آقای مهندس موسویان ، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
66 منزل آقای فتاحی ، خیابان وحید لولایی 1 دستگاه
67 منزل آقای تاج الدین ، خیابان مهرآباد کشویی 1 دستگاه
68 منزل آقای دکتر فروزمهر ، خیابان مهرآباد کشویی 3 دستگاه
69 منزل آقای حیدرزاده، چهارراه توحید لولایی 1 دستگاه
70 منزل آقای محمد عطار ، بوستان ملت لولایی 1 دستگاه
71 منزل آقای یراقی ، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
72 منزل آقای سلیمانی ، خیابان خورشید لولایی 2 دستگاه
73 منزل اقای دکتر خدایی، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
74 منزل آقای مهندس حیدرزاده ، بلوار دانشگاه لولایی 1 دستگاه
75 منزل مهندس صمصام شریعت ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
76 منزل آقای صالحی ، خیابان کاوه لولایی 1 دستگاه
77 منزل آقای زرگر ، خیابان مهرآباد کشویی 3 دستگاه
78 منزل آقای محمد مدرس ، خیابان شیخ بهایی کشویی 3 دستگاه
79 منزل آقای کریم زاده ، خیابان شریف واقفی کشویی 3 دستگاه
80 منزل آقای چپ نویس ، خیابان فارابی شمالی کشویی 2 دستگاه
81 منزل آقای دکتر ریاحی ، چهارباغ خواجو کرکره ای 2 دستگاه
82 منزل آقای سیلانی ، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
83 منزل آقای نادراصلی ، خیابان کمال اسمعیل لولایی 1 دستگاه
84 منزل آقای اشرفی ، خیابان دشتستان لولایی 1 دستگاه
85 منزل اقای داوودی ، خیابان مسجدلنبان لولایی 1 دستگاه
86 منزل آقای هاشمی ، شهرکرد لولایی 1 دستگاه
87 منزل آقای شوشتریان ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
88 منزل آقای مهندس همایونی ، خیابان مرداویج کشویی 2 دستگاه
89 منزل آقای فیضیان ، خیابان استانداری لولایی 1 دستگاه
90 منزل آقای دکتر بحرینیان ، خیابان توحید کشویی 1 دستگاه
91 منزل آقای بخشی ، خیابان نشاط لولایی 1 دستگاه
92 منزل آقای معاضی ، خیابان آزادی لولایی 1 دستگاه
93 منزل آقای بزاز زاده ، بیشه حبیب لولایی 1 دستگاه
94 منزل آقای دکتر کیانی ، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
95 منزل آقای وعیدی ، خیابان ملک لولایی و کشویی 2 دستگاه
96 منزل آقای مهندس موسویان ، خیابان مهرآباد کشویی 1 دستگاه
97 منزل آقای ریسمانچیان ، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
98 منزل آقای رجالی ، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
99 منزل آقای متین ، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
100 منزل آقای ابطحی ، بلوار ملت لولایی 1 دستگاه
101 منزل آقای صفدر زاده حقیقی ، خیابان سیدعلیخان کشویی 1 دستگاه
102 منزل آقای قاضی فرد ، خیابان آبشار دوم لولایی 1 دستگاه
103 منزل آقای طوقیان ، بیشه حبیب لولایی 1 دستگاه
104 منزل آقای باقری ، خیابان مرداویج کشویی 1 دستگاه
105 منزل آقای شاه ثنایی ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
106 منزل آقای بیژنی ، شهرکرد لولایی 1 دستگاه
107 منزل آقای قاسمی ، خیابان سیدعلیخان کشویی 1 دستگاه
108 منزل آقای نصیری ، خیابان مرداویج کشویی 2 دستگاه
109 منزل آقای حبیبیان ، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
110 منزل آقای حمیدی ، خیابان عباس آباد لولایی 2 دستگاه
111 منزل آقای دکتر ریسمانچیان ، خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
112 منزل آقای مومنی ، خیابان صائب لولایی 1 دستگاه
113 منزل آقای باقری ، خیابان دقیقی کشویی 1 دستگاه
114 منزل آقای طلاکش ، خیابان نظر غربی لولایی 1 دستگاه
115 منزل آقای تحسیری ، خیابان عسگریه لولایی 1 دستگاه
116 منزل آقای صدیقی ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
117 منزل آقای مهندس تهرانی ، ناژوان کشویی 1 دستگاه
118 منزل آقای صابری فر ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
119 منزل آقای پازیار ، خیابان باغ دریاچه لولایی 1 دستگاه
120 منزل آقای تگریان ، خیابان گلزار شمالی کشویی و لولایی 3 دستگاه
121 منزل آقای علیزاده ، خیابان 22 بهمن لولایی 1 دستگاه
122 منزل آقای تجدد ، خیابان میرداماد کشویی 1 دستگاه
123 منزل آقای مهندس صالحی ، چهارباغ بالا کرکره ای 4 دستگاه
124 منزل آقای اکبری ، شهرک رسالت کرکره ای 1 دستگاه
125 منزل آقای مهندس سعیدی ، خیابان دکتر بهشتی کرکره ای 1 دستگاه
126 منزل آقای مهندس پورابراهیم ، خیابان آپادانا اول کشویی یک لنگه 1 دستگاه
127 منزل آقای مهندس علیمرادی ، خیابان فرایبورگ کرکلره ای 1 دستگاه
128 منزل آقای مهندس امامی ، خیابان علامه امینی کرکره ای 1 دستگاه
129 منزل آقای فلاحتیان ، بلوار آیینه خانه لولایی 1 دستگاه
130 منزل آقای کمیلی ، خیابان مشتاق اول لولایی 1 دستگاه
131 منزل آقای ترکان ، خیابان استانداری لولایی 1 دستگاه
132 منزل آقای احمدی ، اتوبان خیام کشویی 1 دستگاه
133 منزل آقای قاسمی ، اتوبان جی لولایی 1 دستگاه
134 منزل مهندس ارواحی، خیابان باغ دریاچه لولایی 1 دستگاه
135 منزل آقای مهندس پوریافر ، خیابان سعادت آباد کشویی 1 دستگاه
136 منزل آقای دکتر عشقی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
137 منزل آقای عباسی ، نظر غربی لولایی 1 دستگاه
138 منزل آقای فرهنگ ، خیابان ارتش لولایی 1 دستگاه
139 منزل آقای هنرمند ، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
140 منزل آقای عابدی ، خیابان حجتیه کشویی 1 دستگاه
141 منزل آقای مهندس نیک سیر ، چهارباغ بالا کشویی 1 دستگاه
142 منزل آقای مهندس اخلاقی ، پل غدیر تلسکوپی دوطرفه 2 دستگاه
143 منزل آقای برجیان ، خیابان توحید تلسکوپی یکطرفه 1 دستگاه
144 منزل آقای مهندس پاکروان ، دروازه دولت لولایی 1 دستگاه
145 منزل آقای مهاجر ، خیابان دشتستان شمالی لولایی 1 دستگاه
146 منزل آقای صراف ، خیابان پروین کشویی دو لنگه 2 دستگاه
147 منزل آقای چرخابی ، خیابان فردوسی کرکره ای 1 دستگاه
148 منزل آقای مهندس شعرباف ، خیابان ملاصدرا کشویی تلسکوپی 1 دستگاه
149 منزل آقای مشایخ ، خیابان فردوسی کرکره ای 1 دستگاه
150 منزل آقای دیانی ، خیابان صائب لولایی 1 دستگاه
151 منزل آقای مغربی ، خیابان گلزار لولایی 1 دستگاه
152 منزل مهندس هنرمند ، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
153 منزل آقای حاج علیزاده ، خیابان آپادانا دوم لولایی 1 دستگاه
154 منزل آقای ابراهیمی ، سپاهان شهر کشویی 3 دستگاه
155 منزل آقای شکرانی ، خیابان امام خمینی لولایی 1 دستگاه
156 منزل آقای عبدالحسینی ، سپاهان شهر کشویی 3 دستگاه
157 منزل آقای نوربخش ، خیابان عسگریه کشویی و لولایی 2 دستگاه
158 منزل آقای آقایی ، قهدریجان کشویی 1 دستگاه
159 منزل آقای سرتیپی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
160 منزل آقای مهندس تحویلی ، خیابان خاقانی لولایی 1 دستگاه
161 منزل آقای مشایخ ، خیابان فردوسی کرکره ای 1 دستگاه
162 منزل آقای عبدالحسینی ، سپاهان شهر کشویی 3 دستگاه
163 منزل آقای پراکنده ، شهرستان سامان کرکره ای 1 دستگاه
164 منزل آقای دکتر آذربایجانی ، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
165 منزل آقای مرادی ، خیابان حکیم نظامی لولایی 1 دستگاه
166 منزل آقای حکمت پور ، خیابان خاقانی لولایی 1 دستگاه
167 منزل آقای فرید ، خیابان ملک لولایی 1 دستگاه
168 منزل آقای معتمدی ، خیابان لاله لولایی 1 دستگاه
169 منزل اقای دانیل ، خیابان نظر غربی لولایی 1 دستگاه
170 منزل آقای صفایی، خیابان اردیبهشت کشویی 1 دستگاه
171 منزل آقای ناظمی ، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
172 منزل آقای کلاهدوزان ،خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
173 منزل آقای دهایی ، خیابان نشاط کشویی 1 دستگاه
174 منزل،آقای وعیدی ، خیابان گلزار لولایی 1 دستگاه
175 منزل آقای حقانی ، مبارکه کشویی 1 دستگاه
176 منزل آقای ناظمی ، خیابان مرداویج کشویی 1 دستگاه
177 منزل آقای نخکار ، خیابان پروین لولایی 1 دستگاه
178 منزل آقای حسین زاده ، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
179 منزل آقای وعیدی ، خیابان بزرگمهر کشویی 1 دستگاه
180 منزل آقای مهندس امین جواهری ، چهارباغ بالا کشویی 1 دستگاه
181 منزل آقای محمدی ، خیابان رودکی کشویی 1 دستگاه
182 منزل آقای خردمند ، خیابان توحید میانی لولایی 1 دستگاه
183 منزل آقای مهندس پناهی ، خیابان کمال اسماعیل لولایی 1 دستگاه
184 منزل آقای حیدرزاده ، خیابان کاوه لولایی 1 دستگاه
185 منزل آقای حدادیان ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
186 منزل اقای صادقی نیا ، مسجدلنبان لولایی 1 دستگاه
187 منزل آقای مهندس مولایی ، آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
188 منزل آقای دکتر طباطبایی ، خیابان آتش کشویی 1 دستگاه
189 منزل آقای مومنی ، خیابان میرزاطاهر لولایی کشویی 1 دستگاه
190 منزل آقای منصف ، خیابان سپهسالار کرکره ای 1 دستگاه
191 منزل آقای تدین ، خیابان اردیبهشت لولایی 2 لنگه 2 دستگاه
192 منزل آقای مهندس وطن خواه ، خیابان امام خمینی کشویی 1 لنگه 1 دستگاه
193 ویلای آقای شرافت ، مرق کرکره ای 11 دستگاه
194 باغ آقای شریعت ، گلشهر لولایی 2 دستگاه
195 باغ آقای ستایش ، اشکاوند لولایی 1 دستگاه
196 ویلای آقای پاکدل ، جاده نجف آباد کرکره ای 5 دستگاه

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

منوی موبایل