نصب انواع درب های پارکینگی دراصفهان

 

ردیف آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد
1 ویلای آقای فرودستان، جاده ذوب آهن کرکره ای 16 دستگاه
2 ویلای آقای رضوی، پل زمان خان کرکره ای 5 دستگاه
3 ویلای آقای اردستانی، پل زمان خان کرکره ای 3 دستگاه
4 ویلای آقای عطایی، چم آسمان کرکره ای 4 دستگاه
5 ویلای آقای موحدیان، پل زمان خان کرکره ای 3 دستگاه
6 ویلای آقای هادیان، قهدریجان لولایی 1 دستگاه
7 ویلای آقای سیدی، زردنجان کرکره ای 3 دستگاه
8 ویلای آقای انوری، باغ بهادران کرکره ای 2 دستگاه
9 ویلای آقای لباف، باغ بهادران کشویی یک لنگه 1 دستگاه
10 ویلای آقای رحمانی، پل زمان خان کرکره ای 1 دستگاه
11 ویلای مهندس روغنی، اشکاوند لولایی 1 دستگاه
12 ویلای دکتر بحرینیان، جاده شیراز لولایی 1 دستگاه
13 ویلاهای باغ بهشت، روشن دشت لولایی 1 دستگاه
14 ویلای آقای تباشیری، زردنجان، ویلای سبز لولایی 1 دستگاه
15 ویلای آقای جامی ،زردنجان، مجتمع ویلای سبز کرکره ای 1 دستگاه
16 باغ آقای  مهندس احمدی، اتوبان ذوب آهن لولایی 1 دستگاه
17 باغ آقای تهرانی، بعد از شهر بازی لولایی 1 دستگاه
18 باغ آقای فرودستان، جاده ذوب آهن لولایی 1 دستگاه
19 باغ آقای محلوجی، خوراسگان لولایی 1 دستگاه
20 باغ آقای شریعتی، جاده نجف آباد لولایی 1 دستگاه
21 باغ آقای فلاحتیان، خیابان جی شیر لولایی 1 دستگاه
22 منزل آقای بلوچستانی، خیابان ملاصدرا کشویی و لولایی 6 دستگاه
23 منزل آقای مهندس دانش پژوه، خیابان آذر کشویی و لولایی 4 دستگاه
24 منزل آقای دکتر احمدیان، میدان برج کشویی و لولایی 3 دستگاه
25 منزل آقای فرودستان، خیابان توحید کرکره ای 3 دستگاه
26 منزل آقای امینی، خیابان سروش کرکره ای 3 دستگاه
27 منزل آقای مازندرانی، بلوار آیینه خانه تلسکوپی و کشویی 3 دستگاه
28 منزل آقای مهندس آجودانیان، خیابان نشاط کرکره ای و کشویی 3 دستگاه
29 منزل آقای مهندس تنورساز، خیابان جی کرکره ای و کشویی 3 دستگاه
30 منزل آقای عموسلطانی، خمینی شهر کرکره ای 3 دستگاه
31 منزل آقای روح اللهی، خمینی شهر کرکره ای 3 دستگاه
32 منزل آقای جیحانی، چهارباغ خواجو لولایی و کشویی 2 دستگاه
33 منزل آقای مهندس میسری، کوی ولی عصر لولایی 2 دستگاه
34 منزل آقای قدوسی، خیابان آپادانا اول لولایی 2 دستگاه
35 منزل آقای تدین، خیابان اردیبهشت لولایی 2 دستگاه
36 منزل آقای پرورش، خیابان آذر کشویی 2 دستگاه
37 منزل آقای قربانزاده، خیابان بزرگمهر لولایی و کشویی 2 دستگاه
38 منزل آقای اسماعیلی، بهارستان تلسکوپی دوطرفه 2 دستگاه
39 منزل دکتر وکیلیان، مشتاق دوم تلسکوپ دوطرفه 2 دستگاه
40 منزل آقای واثقی، خیابان مشتاق دوم لولایی و کشویی 2 دستگاه
41 منزل آقای گلاب بخش، خیابان مشتاق سوم لولایی 2 دستگاه
42 منزل آقای دکتر رضایی، خانه اصفهان لولایی و کرکره ای 2 دستگاه
43 منزل آقای مهندس طاهری، سپاهان شهر کشویی 2 دستگاه
44 منزل آقای دکتر زعفرانی، کوی امام جعفر صادق لولایی 2 دستگاه
45 منزل آقای آقایی، خمینی شهر لولایی 2 دستگاه
46 منزل آقای رفیعی، زرین شهر کشویی 2 دستگاه
47 منزل آقای رضایی، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
48 منزل آقای قاضی عسگر، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
49 منزل آقای رنجبر، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
50 منزل آقای مهندس موسویان، مشتاق دوم لولایی 2 دستگاه
51 منزل آقای ادیب، خیابان حکیم نظامی لولایی 1 دستگاه
52 منزل آقای حکمت پور، خیابان خاقانی لولایی 1 دستگاه
53 منزل آقای حسینی، خیابان آپادانا دوم کشویی 1 دستگاه
54 منزل آقای صابری، خیابان میر لولایی 1 دستگاه
55 منزل آقای موحدیان، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
56 منزل آقای دکتر بصیری، خیابان شهید مطهری لولایی 1 دستگاه
57 منزل آقای دکتر فیروزه ای، خیابان سعادت آباد لولایی 1 دستگاه
58 منزل آقای دکتر اخوان، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
59 منزل آقای رجالی، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
60 منزل مهندس دانش پژوه، خیابان سیدعلیخان لولایی 1 دستگاه
61 منزل آقای دکتر قهیری، خیابان توحید ریلی عمودرو 1 دستگاه
62 منزل دکتر قناعی، بلوار آیینه خانه لولایی کشویی 1 دستگاه
63 منزل آقای مروی، خانه اصفهان کشویی 1 دستگاه
64 منزل آقای زین الدین، خیابان میر کشویی 1 دستگاه
65 منزل آقای مهندس موسویان، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
66 منزل آقای فتاحی، خیابان وحید لولایی 1 دستگاه
67 منزل آقای تاج الدین، خیابان مهرآباد کشویی 1 دستگاه
68 منزل آقای دکتر فروزمهر، خیابان مهرآباد کشویی 3 دستگاه
69 منزل آقای حیدرزاده، چهارراه توحید لولایی 1 دستگاه
70 منزل آقای محمد عطار، بوستان ملت لولایی 1 دستگاه
71 منزل آقای یراقی، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
72 منزل آقای سلیمانی، خیابان خورشید لولایی 2 دستگاه
73 منزل اقای دکتر خدایی، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
74 منزل آقای مهندس حیدرزاده، بلوار دانشگاه لولایی 1 دستگاه
75 منزل مهندس صمصام شریعت، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
76 منزل آقای صالحی، خیابان کاوه لولایی 1 دستگاه
77 منزل آقای زرگر، خیابان مهرآباد کشویی 3 دستگاه
78 منزل آقای محمد مدرس، خیابان شیخ بهایی کشویی 3 دستگاه
79 منزل آقای کریم زاده، خیابان شریف واقفی کشویی 3 دستگاه
80 منزل آقای چپ نویس، خیابان فارابی شمالی کشویی 2 دستگاه
81 منزل آقای دکتر ریاحی ، چهارباغ خواجو کرکره ای 2 دستگاه
82 منزل آقای سیلانی، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
83 منزل آقای نادراصلی، خیابان کمال اسمعیل لولایی 1 دستگاه
84 منزل آقای اشرفی، خیابان دشتستان لولایی 1 دستگاه
85 منزل اقای داوودی، خیابان مسجدلنبان لولایی 1 دستگاه
86 منزل آقای هاشمی، شهرکرد لولایی 1 دستگاه
87 منزل آقای شوشتریان، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
88 منزل آقای مهندس همایونی، خیابان مرداویج کشویی 2 دستگاه
89 منزل آقای فیضیان، خیابان استانداری لولایی 1 دستگاه
90 منزل آقای دکتر بحرینیان، خیابان توحید کشویی 1 دستگاه
91 منزل آقای بخشی، خیابان نشاط لولایی 1 دستگاه
92 منزل آقای معاضی، خیابان آزادی لولایی 1 دستگاه
93 منزل آقای بزاز زاده، بیشه حبیب لولایی 1 دستگاه
94 منزل آقای دکتر کیانی، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
95 منزل آقای وعیدی، خیابان ملک لولایی و کشویی 2 دستگاه
96 منزل آقای مهندس موسویان، خیابان مهرآباد کشویی 1 دستگاه
97 منزل آقای ریسمانچیان، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
98 منزل آقای رجالی، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
99 منزل آقای متین، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
100 منزل آقای ابطحی، بلوار ملت لولایی 1 دستگاه
101 منزل آقای صفدر زاده حقیقی، خیابان سیدعلیخان کشویی 1 دستگاه
102 منزل آقای قاضی فرد، خیابان آبشار دوم لولایی 1 دستگاه
103 منزل آقای طوقیان، بیشه حبیب لولایی 1 دستگاه
104 منزل آقای باقری، خیابان مرداویج کشویی 1 دستگاه
105 منزل آقای شاه ثنایی، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
106 منزل آقای بیژنی، شهرکرد لولایی 1 دستگاه
107 منزل آقای قاسمی، خیابان سیدعلیخان کشویی 1 دستگاه
108 منزل آقای نصیری، خیابان مرداویج کشویی 2 دستگاه
109 منزل آقای حبیبیان، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
110 منزل آقای حمیدی، خیابان عباس آباد لولایی 2 دستگاه
111 منزل آقای دکتر ریسمانچیان، خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
112 منزل آقای مومنی، خیابان صائب لولایی 1 دستگاه
113 منزل آقای باقری، خیابان دقیقی کشویی 1 دستگاه
114 منزل آقای طلاکش، خیابان نظر غربی لولایی 1 دستگاه
115 منزل آقای تحسیری، خیابان عسگریه لولایی 1 دستگاه
116 منزل آقای صدیقی، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
117 منزل آقای مهندس تهرانی، ناژوان کشویی 1 دستگاه
118 منزل آقای صابری فر، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
119 منزل آقای پازیار، خیابان باغ دریاچه لولایی 1 دستگاه
120 منزل آقای تگریان، خیابان گلزار شمالی کشویی و لولایی 3 دستگاه
121 منزل آقای علیزاده، خیابان 22 بهمن لولایی 1 دستگاه
122 منزل آقای تجد ، خیابان میرداماد کشویی 1 دستگاه
123 منزل آقای مهندس صالحی، چهارباغ بالا کرکره ای 4 دستگاه
124 منزل آقای اکبری، شهرک رسالت کرکره ای 1 دستگاه
125 منزل آقای مهندس سعیدی، خیابان دکتر بهشتی کرکره ای 1 دستگاه
126 منزل آقای مهندس پورابراهیم، خیابان آپادانا اول کشویی یک لنگه 1 دستگاه
127 منزل آقای مهندس علیمرادی، خیابان فرایبورگ کرکلره ای 1 دستگاه
128 منزل آقای مهندس امامی، خیابان علامه امینی کرکره ای 1 دستگاه
129 منزل آقای فلاحتیان، بلوار آیینه خانه لولایی 1 دستگاه
130 منزل آقای کمیلی، خیابان مشتاق اول لولایی 1 دستگاه
131 منزل آقای ترکان، خیابان استانداری لولایی 1 دستگاه
132 منزل آقای احمدی، اتوبان خیام کشویی 1 دستگاه
133 منزل آقای قاسمی، اتوبان جی لولایی 1 دستگاه
134 منزل مهندس ارواحی، خیابان باغ دریاچه لولایی 1 دستگاه
135 منزل آقای مهندس پوریافر، خیابان سعادت آباد کشویی 1 دستگاه
136 منزل آقای دکتر عشقی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
137 منزل آقای عباسی، نظر غربی لولایی 1 دستگاه
138 منزل آقای فرهنگ، خیابان ارتش لولایی 1 دستگاه
139 منزل آقای هنرمند، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
140 منزل آقای عابدی، خیابان حجتیه کشویی 1 دستگاه
141 منزل آقای مهندس نیک سیر، چهارباغ بالا کشویی 1 دستگاه
142 منزل آقای مهندس اخلاقی، پل غدیر تلسکوپی دوطرفه 2 دستگاه
143 منزل آقای برجیان، خیابان توحید تلسکوپی یکطرفه 1 دستگاه
144 منزل آقای مهندس پاکروان، دروازه دولت لولایی 1 دستگاه
145 منزل آقای مهاجر، خیابان دشتستان شمالی لولایی 1 دستگاه
146 منزل آقای صراف، خیابان پروین کشویی دو لنگه 2 دستگاه
147 منزل آقای چرخابی، خیابان فردوسی کرکره ای 1 دستگاه
148 منزل آقای مهندس شعرباف، خیابان ملاصدرا کشویی تلسکوپی 1 دستگاه
149 منزل آقای مشایخ، خیابان فردوسی کرکره ای 1 دستگاه
150 منزل آقای دیانی، خیابان صائب لولایی 1 دستگاه
151 منزل آقای مغربی، خیابان گلزار لولایی 1 دستگاه
152 منزل مهندس هنرمند، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
153 منزل آقای حاج علیزاده، خیابان آپادانا دوم لولایی 1 دستگاه
154 منزل آقای ابراهیمی، سپاهان شهر کشویی 3 دستگاه
155 منزل آقای شکرانی، خیابان امام خمینی لولایی 1 دستگاه
156 منزل آقای عبدالحسینی، سپاهان شهر کشویی 3 دستگاه
157 منزل آقای نوربخش، خیابان عسگریه کشویی و لولایی 2 دستگاه
158 منزل آقای آقایی، قهدریجان کشویی 1 دستگاه
159 منزل آقای سرتیپی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
160 منزل آقای مهندس تحویلی، خیابان خاقانی لولایی 1 دستگاه
161 منزل آقای مشایخ، خیابان فردوسی کرکره ای 1 دستگاه
162 منزل آقای عبدالحسینی، سپاهان شهر کشویی 3 دستگاه
163 منزل آقای پراکنده، شهرستان سامان کرکره ای 1 دستگاه
164 منزل آقای دکتر آذربایجانی، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
165 منزل آقای مرادی، خیابان حکیم نظامی لولایی 1 دستگاه
166 منزل آقای حکمت پور، خیابان خاقانی لولایی 1 دستگاه
167 منزل آقای فرید، خیابان ملک لولایی 1 دستگاه
168 منزل آقای معتمدی، خیابان لاله لولایی 1 دستگاه
169 منزل اقای دانیل، خیابان نظر غربی لولایی 1 دستگاه
170 منزل آقای صفایی، خیابان اردیبهشت کشویی 1 دستگاه
171 منزل آقای ناظمی، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
172 منزل آقای کلاهدوزان، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
173 منزل آقای دهایی، خیابان نشاط کشویی 1 دستگاه
174 منزل،آقای وعیدی، خیابان گلزار لولایی 1 دستگاه
175 منزل آقای حقانی، مبارکه کشویی 1 دستگاه
176 منزل آقای ناظمی، خیابان مرداویج کشویی 1 دستگاه
177 منزل آقای نخکار، خیابان پروین لولایی 1 دستگاه
178 منزل آقای حسین زاده، خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
179 منزل آقای وعیدی، خیابان بزرگمهر کشویی 1 دستگاه
180 منزل آقای مهندس امین جواهری، چهارباغ بالا کشویی 1 دستگاه
181 منزل آقای محمدی، خیابان رودکی کشویی 1 دستگاه
182 منزل آقای خردمند، خیابان توحید میانی لولایی 1 دستگاه
183 منزل آقای مهندس پناهی، خیابان کمال اسماعیل لولایی 1 دستگاه
184 منزل آقای حیدرزاده، خیابان کاوه لولایی 1 دستگاه
185 منزل آقای حدادیان، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
186 منزل اقای صادقی نیا، مسجدلنبان لولایی 1 دستگاه
187 منزل آقای مهندس مولایی، آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
188 منزل آقای دکتر طباطبایی، خیابان آتش کشویی 1 دستگاه
189 منزل آقای مومنی، خیابان میرزاطاهر لولایی کشویی 1 دستگاه
190 منزل آقای منصف، خیابان سپهسالار کرکره ای 1 دستگاه
191 منزل آقای تدین، خیابان اردیبهشت لولایی 2 لنگه 2 دستگاه
192 منزل آقای مهندس وطن خواه، خیابان امام خمینی کشویی 1 لنگه 1 دستگاه
193 ویلای آقای شرافت، مرق کرکره ای 11 دستگاه
194 باغ آقای شریعت، گلشهر لولایی 2 دستگاه
195 باغ آقای ستایش، اشکاوند لولایی 1 دستگاه
196 ویلای آقای پاکدل، جاده نجف آباد کرکره ای 5 دستگاه

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید