نصب مدل های مختلف درب های پارکینگی در اصفهان 

ردیف آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد
ساختمان آقای مهندس قصاعی، خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای مهندس باجغلی، خیابان 22بهمن لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای مهندس رنجبر، خیابان باهنر لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای مهندس عسگری، خیابان شیخ مفید کرکره ای 2 دستگاه
ساختمان آقای مهندس محسن موحدیان، خ خواجو لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای مهندس کشکولی، خ سروش کرکره ای 2 دستگاه
ساختمان آقای ادیب، خ هشت بهشت شرقی کشویی 1 دستگاه
ساختمان آقای مهندس واحدی، بهارستان کشویی 1 دستگاه
9 ساختمان آقای مهندس مصلحی، سپاهان شهر کرکره ای 2 دستگاه
10 ساختمان آقای مهندس نژاد ستاری، سه اهی فرودگاه کرکره ای 1 دستگاه
11  ساختمان آقای سمسار، خ مهرآباد کرکره ای 1 دستگاه
12 ساختمان آقای موحدیان، خ مهرآباد کرکره ای 2 دستگاه
13 ساختمان آقای یدالهی، نظر شرقی خرچنگی 1 دستگاه
14 ساختمان آقای مهندس کهنگی، خ جی لولایی 1 دستگاه
15 ساختمان آقای واثق نیا، خ میر لولایی 2 دستگاه
16 ساختمان  آقای مهندس شریفی، خانه اصفهان کشویی 1 دستگاه
17  ساختمان آقای مهندس مدنی، نظر غربی لولایی 1 دستگاه
18 ساختمان آقای تدین، خ ارتش لولایی 1 دستگاه
19  ساختمان آقای عباسیان، خ عبدالرزاق کرکره ای 2 دستگاه
20 ساختمان آقای پور معانی، خ جی تلسکوپی 1 دستگاه
21 ساختمان آقای مهندس بیات، پل جابر انصاری لولایی و کشویی 1 دستگاه
22 ساختمان آقای تاج الدین،  مشتاق اول کشویی 1 دستگاه
23 ساختمان آقای باطنی، مشتاق اول کشویی 1 دستگاه
24  ساختمان آقای مهندس عشوریان، خ خرم لولایی 1 دستگاه
25  ساختمان آقای فروتن، چهارراه پیروزی ریلی 1 دستگاه
26  ساختمان آقای پژوهنده، شیخ صدوق کرکره ای 1 دستگاه
27  ساختمان آقای همت ، خیابان مرداویج تلسکوپی یکطرفه 1 دستگاه
28  ساختمان آقای یاوری، خ گلزار لولایی 1 دستگاه
29  ساختمان آقای مهندس میرمحمدصادقی، خ علامه امینی لولایی 1 دستگاه
30  ساختمان آقای مهندس رنجبر، خ مطهری تلسکوپی 1 دستگاه
31  ساختمان آقای پاکدل، خ عسگریه لولایی 1 دستگاه
32  ساختمان آقای مهندس محمدی، چهارباغ بالا کشویی 3 دستگاه
33  ساختمان آقای مهندس احمدی، خیابان مهر کشویی 1 دستگاه
34  ساختمان آقای مهندس رحیمی، شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
35  ساختمان آقای علوی، خ ابوالحسن اصفهانی کرکره ای 2 دستگاه
36  ساختمان آقای حسینی، خیابان کاوه کرکره ای 1 دستگاه
37  ساختمان آقای امینی، کهندژ کرکره ای 1 دستگاه
38  ساختمان آقای کیوانی، شهرک ولیعصر کرکره ای 1 دستگاه
39  ساختمان آقای راست قلم، خیابان باغ دریاچه لولایی 3 لنگه 1 دستگاه
40  ساختمان آقای مظاهری، خیابان نظر لولایی 1 دستگاه
41  ساختمان آقای نیلی، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
42  ساختمان آقای شریعتی تهرانی، خیابان نظر غربی کرکره ای 1 دستگاه
43 ساختمان آقای مهندس شیکانی، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
44  ساختمان آقای نادراصلی، خیابان میرزا طاهر لولایی 1 دستگاه
45  ساختمان آقای قرنی، چهارراه توحید لولایی 1 دستگاه
46  ساختمان آقای مهندس پناهی، خیابان مشتاق اول کشویی 1 دستگاه
47  ساختمان آقای راسخ، خیابان آذر کشویی 1 دستگاه
48  ساختمان آقای بت شکن، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
49  ساختمان مهندس زعفرانی، شهیدکشوری ریلی 2 دستگاه
50 ساختمان آقای افقری، خ شیخ صدوق شمالی کرکره ای 1 دستگاه
51  ساختمان مهندس عصارزاده، خیابان آذر لولایی 2 دستگاه
52  ساختمان آقای نصر، خیابان مرداویج ریلی 1 دستگاه
53  ساختمان آقای هاشمی، کنار گذر اتوبان صیاد شیرازی ریلی 1 دستگاه
54  ساختمان مهندس رنجبر، خ رباط لولایی 1 دستگاه
55  ساختمان مهندس نوربخشیان، شهرک ولیعصر ریلی 1 دستگاه
56  ساختمان مهندس عمو چی، خ جابر انصاری ریلی 1 دستگاه
57 ساختمان آقای نجفیان، مسجد سید کرکره ای 1 دستگاه
58 ساختمان آقای خانی، خیابان جی کشویی 1 دستگاه
59 ساختمان آقای مقضی، خیابان جی لولایی 2 دستگاه
60 ساختمان آقای سودانیها، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
61  ساختمان آقای قائدی، خیابان باهنر کرکره ای 1 دستگاه
62 ساختمان آقای هرندی زاده، خیابان آبشار سوم ریلی 1 دستگاه
63  ساختمان آقای خلدمی نسب، فلکه احمد آباد کرکره ای 1 دستگاه
64 ساختمان آقای رضا زاده، دروازه دولت ریلی 1 دستگاه
65 ساختمان آقای محسنی، خیابان دشتستان کرکره ای 1 دستگاه
66 ساختمان سرکار خانم آجودانیان، خیابان مدرس کرکره ای 1 دستگاه
67 ساختمان آقای محمد عابدینی، خیابان سروش کرکره ای 1 دستگاه
68  ساختمان آقای اشرفی، آپادانا دوم لولایی 1 دستگاه
69 ساختمان آقای مسائلی پور، ملک شهر لولایی 1 دستگاه
70 ساختمان آقای پورخلیل، خیابان 22بهمن لولایی 1 دستگاه
71 ساختمان آقای دانش پژوه، خیابان طیب کرکره ای 2 دستگاه
72 ساختمان آقای مختاری، خیابان فرشادی لولایی 2 دستگاه
73 ساختمان آقای واقعی، کوی امام جعفرصادق لولایی 1 دستگاه
74 ساختمان آقای خمسه عشر، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
75 ساختمان آقای میرمحمدصادقی، شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
76 ساختمان آقای شفیعی، پیربکران لولایی 1 دستگاه
77 ساختمان آقای مهندس جوادی نژاد، خیابان ابوذر لولایی 1 دستگاه
78  ساختمان آقای اخوان، خیابان بزرگمهر کرکره ای 1 دستگاه
79 ساختمان آقای تلگینی، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
80 ساختمان آقای یاوری، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
81 ساختمان آقای نجفی، شهرک صنعتی محمود آباد کرکره ای 1 دستگاه
82  ساختمان آقای پورنمازیان، نجف آباد لولایی 1 دستگاه
83  ساختمان آقای طلایی، خ خواجه پطروس لولایی 1 دستگاه
84  ساختمان آقای مهندس توسلی، خ جی ریلی 1 دستگاه
85  ساختمان دکتر مرعشی، خ ملاصدرا کرکره ای 1 دستگاه
86  ساختمان آقای شکربیگ، خ سروش لولایی 1 دستگاه
87  ساختمان آقای شیبانی، بوستان سعدی کرکره ای 1 دستگاه
88  ساختمان آقای برجی، شهرک نیروی انتظامی لولایی 1 دستگاه
89  ساختمان خانم نادری، خ آتش کرکره ای 1 دستگاه
90  ساختمان آقای مهندس سرلک، شاهین شهر کرکره ای 1 دستگاه
91  ساختمان آقای مهندس خورد آزاد، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
92  ساختمان آاقای مهندس طباطبایی، خ همدانیان لولایی 1 دستگاه
93  ساختمان آقای  مهندس جانفزا، مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
94  ساختمان آقای دکتر ابراهیمی کیا ریلی 1 دستگاه
95  ساختمان آقای مهندس رفیعی، اتوبان صیاد شیرازی کرکره ای 1 دستگاه
96  ساختمان آقای مهاجر، خ لاله کرکره ای 1 دستگاه
97  ساختمان آقای دکتر میر خندان، خیابان بزرگمهر کرکره ای 1 دستگاه
98  ساختمان آقای مهندس ا وستا، خیابان احمد آباد ریلی 1 دستگاه
99  ساختمان آقای هادی پور، خ میرزاطاهر لولایی 2 دستگاه
100  ساختمان آقای فوائدی، سعادت آباد لولایی 1 دستگاه
101  ساختمان آقای  مهندس بهرامی نژاد، خیابان خیام کشویی 1 دستگاه
102  ساختمان آقای حاجیان، پل تمدن کشویی 1 دستگاه
103  ساختمان آقای فدایی، کوچه سنگتراشها ریلی 1 دستگاه
104  ساختمان آقای خداپرست، هفت دست کشویی 1 دستگاه
105  ساختمان آقای مهندس شهرستانی، کوی سپاهان کرکره ای 1 دستگاه
106  ساختمان آقای سالکی، خیابان آب 250 لولایی 1 دستگاه
107  ساختمان آقای نکویی، خیابان مهر ریلی 2 دستگاه
108  ساختمان آقای دکتر قاضی عسگر، خیابان فردوسی ریلی 1 دستگاه
109  ساختمان آقای محمد زاده، خیابان رباط لولایی 1 دستگاه
110  ساختمان آقای بلند بالا، میدان بزرگمهر کشویی 1 دستگاه
111  ساختمان آقای اعرابی، خیابان تالار لولایی و کشویی 3 دستگاه
112  ساختمان آقای ناظمی، شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
113  ساختمان خانم دکتر امینی، خیابان باغ گلدسته لولایی 1 دستگاه
114  ساختمان دکتر طاهریون، خیابان مهران کرکره ای 3 دستگاه
115  ساختمان آقای شیرین پرور، خ اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
116  ساختمان آقای راطبی، خ شریف واقفی کرکره ای 1 دستگاه
117  ساختمان آقای مهندس نکویی، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
118  ساختمان آقای فوقی، هفت دست کرکره ای 1 دستگاه
119  ساختمان آقای موحدیان، مهرآباد کرکره ای 1 دستگاه
120  ساختمان آقای راطبی، شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
121  ساختمان آقای طالبی، خیابان وحید کشویی 2 دستگاه
122  ساختمان آقای پاکنژاد، مهرآباد لولایی 1 دستگاه
123  ساختمان آقای قاسمی، خیابان 22بهمن لولایی 1 دستگاه
124  ساختمان آقای برزو، خیابان شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
125  ساختمان آقای قاسمی، خیابان کاوه لولایی 1 دستگاه
126  ساختمان آقای قاسمی، چهارراه رزمندگان کشویی 1 دستگاه
127  ساختمان آقای علیزاده، خیابان آپادانا اول کرکره ای 1 دستگاه
128  ساختمان آقای ملکی، خیابان جی کشویی 1 دستگاه
129 ساختمان آقای دادخواه، سعادت آباد لولایی 1 دستگاه
130 ساختمان آقای ناجی، خیابان آذر کرکره ای 1 دستگاه
131  ساختمان آقای نجفی، سپاهان شهر کشویی 2 دستگاه
132  ساختمان آقای دکتر طاهریون، خیابان مهران کشویی 1 دستگاه
133  ساختمان دکتر شعبانی، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
134  ساختمان آقای کریمی، خیابان عسگریه کشویی 1 دستگاه
135  ساختمان آقای فولادی لولایی 1 دستگاه
136  ساختمان آقای مهندس نقشینه، خیابان  شیخ بهایی کرکره ای 1 دستگاه
137  ساختمان مهندس خانی، خیابان هفت دست لولایی 1 دستگاه
138  ساختمان دکترپژوهنده، خیابان شیخ صدوق کرکره ای 1 دستگاه
139  ساختمان مهندس میررمضانی، مشتاق دوم کشویی 1 دستگاه
140  ساختمان مهندس میر رمضانی، خ مهر کشویی 1 دستگاه
141  ساختمان آقای کارخانه دار، خیابان حکیم نظامی لولایی 1 دستگاه
142  ساختمان مهندس صادقی، خیابان شریف واقفی کرکره ای 1 دستگاه
143  ساختمان آقای رستمی، بلوار ارغوانیه ریلی 1 دستگاه
144  ساختمان آقای بهشتی مال، خیابان بلال ریلی 1 دستگاه
145 ساختمان آقای فرید، خیابان شمس آبادی کرکره ای 1 دستگاه
146  ساختمان آقای زنگنه، شاهین شهر کرکره ای 3 دستگاه
147  ساختمان آقای صفابخش، خیابان آپادانا لولایی 3 دستگاه
148  ساختمان آقای حسینی، خیابان ابوالحسن ریلی 1 دستگاه
149  ساختمان آقای ادهم، خیابان منوچهری لولایی 1 دستگاه
150 ساختمان آقای باقری کرکره ای 1 دستگاه
151  ساختمان آقای زاد افشار، خیابان فردوسی کرکره ای 1 دستگاه
152 ساختمان آقای شکیلی، بلوار شفق کرکره ای 3 دستگاه
153  ساختمان آقای زرکش، خیابان آزادی لولایی 1 دستگاه
154 ساختمان مهندس بیگی، بروجن کرکره ای 3 دستگاه
155 ساختمان آقای احمد زاده، خانه اصفهان کرکره ای 1 دستگاه
156 ساختمان آقای رجلی، نجف آباد کرکره ای 1 دستگاه
157 ساختمان مهندس تلگینی، خ فردوسی لولایی 1 دستگاه
158 ساختمان آقای میرخندان، جاده شیراز لولایی 1 دستگاه
159  ساختمان دکتر شاه ناصر، خیابان احمد آباد کرکره ای 1 دستگاه
160 ساختمان آقای اشرف خراسانی کرکره ای 1 دستگاه
161 ساختمان آقای قندی، خیابان صارمیه لولایی 1 دستگاه
162  ساختمان آقای رضوی، خیابان مدرس  کرکره ای 1 دستگاه 
163 ساختمان مهندس رنجبر، خیابان پنج رمضان  لولایی 1 دستگاه 
164 ساختمان مهندس نادر اصلی، خ جی  لولایی 1 دستگاه 
165 ساختمان دکتر ابراهیمی، خ سجاد  کرکره ای 2 دستگاه 
166 ساختمان مهندس میر محمد صادقی، خ ارتش  لولایی 1 دستگاه 
167 ساختمان آقای ریخته گران، خ مهرگان  لولایی 1 دستگاه 
168  ساختمان آقای صابری، خ میر  لولایی 1 دستگاه 
169 ساختمان آقای ناهیدیان، شیخ بهایی  لولایی 1 دستگاه 
170 ساختمان آقای صانعی، بزرگمهر  کرکره ای 1 دستگاه 
171 ساختمان آقای ستوده، باغ غدیر  لولایی 1 دستگاه 
172 ساختمان مهندس رنجبر، پنج رمضان  کرکره ای 2 دستگاه 
173 ساختمان آقای فلاحتی، جابرانصاری  لولایی 1 دستگاه 
174 ساختمان آقای صدیقی فر، خ فروغی  کرکره ای 1 دستگاه 
175 ساختمان آقای حکمیون، خ سروش  لولایی 1 دستگاه 
176 ساختمان آقای امینی، خیابان عسگریه  لولایی 1 دستگاه 
177 ساختمان آقای اعرفی، مشتاق دوم  لولایی 1 دستگاه 
178 ساختمان آقای پورمهر، شریف واقفی  لولایی 1 دستگاه 
179 ساختمان دکتر مرادی، سپاهان شهر  لولایی 1 دستگاه 
180 ساختمان مهندس خلیفه قلی، چهار راه حمزه  لولایی 1 دستگاه 
181 ساختمان مهندس عرب زاده، خ مهرگان  تلسکوپی 1 دستگاه 
182 ساختمان مهندس مقضی، پل آذر  کرکره ای 1 دستگاه 
183 ساختمان آقای صداقت، خیابان سجاد  کرکره ای 1 دستگاه 
184 ساختمان مهندس تجدد، فلکه فیض  کرکره ای 1 دستگاه 
185 ساختمان آقای اعرفی، خیابان ملاصدرا  کرکره ای 1 دستگاه 
186 ساختمان آقای اختیاری، خیابان میر  کرکره ای 1 دستگاه 
187 ساختمان کاخ، خیابان میرزاطاهر  لولایی 1 دستگاه 
188 ساختمان آقای خیام نکویی، میدان امام علی  کرکره ای 1 دستگاه 
189 ساختمان مهندس حسینی، خیابان چهارباغ بالا  لولایی 1 دستگاه 
190 ساختمان آقای جوادی نژاد، خیابان عباس آباد  لولایی 1 دستگاه 
191 ساختمان مهندس مقرون، خیابان  ملاصدرا  لولایی 1 دستگاه 
192 ساختمان آقای راست قلم،  شیخ صدوق شمالی  لولایی 1 دستگاه 
193 ساختمان آقای مهندس خلیلی، استقلال جنوبی  لولایی 1 دستگاه 
194 ساختمان آقای وطنپور، خیابان مهرآباد  لولای 1 دستگاه 
195  ساختمان آقای مهندس عزیزخانی، خیابان دقیقی  لولایی 1 دستگاه 
196 ساختمان آقای مهندس مرادیان، چهارباغ بالا  لولایی 1 دستگاه 
197 ساختمان آقای کلاهدوزان، خیابان فلسطین  لولایی 1 دستگاه 
198 ساختمان آقای ریاضیات، خیابان شریف واقفی  لولایی 1 دستگاه 
199 ساختمان مهندس کریم زاده، سپاهان شهر  تلسکوپی 1 دستگاه 
200 ساختمان آقای محمد حسینی، سپاهان شهر  کشویی 2 دستگاه 
201 ساختمان آقای محمدعلی، خیابان خاقانی  لولایی 1 دستگاه 
202 ساختمان آقای امیر یقینی، خیابان شیخ صدوق  لولایی 1 دستگاه 
203 ساختمان آقای سدهی زاده، خیابان مطهری  لولایی 1 دستگاه 
204 ساختمان آقای نائب پور، خیابان جی  لولایی 1 دستگاه 
205 ساختمان آقای تلگینی، خیابان شیخ صدوق  کشویی 1 دستگاه 
206 ساختمان آقای توتون کوبان، خیابان عسگریه  تلسکوپی 1 دستگاه 
207 ساختمان آقای بهنامی نیا، خیابان ابوریحان بیرونی  کشویی 1 دستگاه 
208 ساختمان آقای رضوی پور، خیابان طالقانی  لولایی 1 دستگاه 
209 ساختمان آقای حجرالاسودی، مشتاق اول  لولایی 1 دستگاه 
210 ساختمان آقای خدادوستان، خیابان کاشانی  لولایی 1 دستگاه 
211 ساختمان آقای دواتگران، خیابان شریف واقفی کرکره ای 1 دستگاه
212 ساختمان آقای مرتضوی، خیابان سجاد کرکره ای 1 دستگاه
213 ساختمان آقای وکیل پور، خیابان سروش کرکره ای 5 دستگاه
214 ساخنمان آقای معینی (مجتمع یاس)  خیابان کاوه کرکره ای 1 دستگاه
215 ساختمان آقای طاهری، دولت آباد لولایی تک لنگه 2 دستگاه
216 ساختمان خانم وفایی، خانه اصفهان، میدان ماه فرخی لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
217 ساختمان خانم وفایی،خانه اصفهان لولایی تک لنگه 2 دستگاه
218 ساختمان آقای موسوی، خیابان نشاط لولایی 2 لنگه 3 دستگاه
219 ساختمان آقای مقدم، چهارباغ بالا لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
220 ساختمان آقای موحدزاده، خیابان مولوی لولایی 3 لنگه 1 دستگاه
221 ساختمان آقای شفیعی- خیابان شیخ صدوق شمالی  لولائی  3 دستگاه
222 ساختمان آقای پورشیروند- خیابان مشتاق دوم لولائی  1 دستگاه
223 ساختمان آقای صالحی- خیابان آذر    4 دستگاه
224 ساختمان آقای زاغیان- خیابان هشت بهشت    2 دستگاه
225 ساختمان رها- خیابان هشت بهشت غربی    4 دستگاه
226 ساختمان آقای یقینی- خیابان آذر  لولائی  1 دستگاه
227 ساختمان آقای شاکری- اتوبان شهید صیاد شیرازی    1 دستگاه
228 ساختمان آقای رفیعی- زرین شهر    2 دستگاه 
229 ساختمان آقای شریفی- خیابان گلزار   1 دستگاه
230 ساختمان آقای پاکدل- جاده نجف آباد   5 دستگاه 
231 ساختمان رزلند- خیابان مهرآباد    1 دستگاه
232 ساختمان آقای مقضی- خیابان مهرگان   1 دستگاه
233 رزلند 3- خیابان آبشار سوم    4 دستگاه 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید