نصب درب پارکینگ در اصفهان - ساختمان های شخصی

  

ردیف آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد
ساختمان آقای مهندس قصاعی،خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای مهندس باجغلی،خیابان  22بهمن لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای مهندس رنجبر،خیابان باهنر لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای مهندس عسگری،خیابان شیخ مفید کرکره ای 2 دستگاه
ساختمان آقای مهندس محسن موحدیان،خ خواجو لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای مهندس کشکولی،خ سروش کرکره ای 2 دستگاه
ساختمان آقای ادیب،خ هشت بهشت شرقی کشویی 1 دستگاه
ساختمان آقای مهندس واحدی،بهارستان کشویی 1 دستگاه
9 ساختمان آقای مهندس مصلحی،سپاهان شهر کرکره ای 2 دستگاه
10 ساختمان آقای مهندس نژاد ستاری،سه اهی فرودگاه کرکره ای 1 دستگاه
11  ساختمان آقای سمسار،خ مهرآباد کرکره ای 1 دستگاه
12 ساختمان آقای موحدیان،خ مهرآباد کرکره ای 2 دستگاه
13 ساختمان آقای یدالهی،نظر شرقی خرچنگی 1 دستگاه
14 ساختمان آقای مهندس کهنگی،خ جی لولایی 1 دستگاه
15 ساختمان آقای واثق نیا،خ میر لولایی 2 دستگاه
16 ساختمان  آقای مهندس شریفی،خانه اصفهان کشویی 1 دستگاه
17  ساختمان آقای مهندس مدنی،نظر غربی لولایی 1 دستگاه
18 ساختمان آقای تدین،خ ارتش لولایی 1 دستگاه
19  ساختمان آقای عباسیان،خ عبدالرزاق کرکره ای 2 دستگاه
20 ساختمان آقای پور معانی،خ جی تلسکوپی 1 دستگاه
21 ساختمان آقای مهندس بیات،پل جابر انصاری1 دستگاه لولایی و کشویی 1 دستگاه
22 ساختمان آقای تاج الدین،مشتاق اول کشویی 1 دستگاه
23 ساختمان آقای باطنی،مشتاق اول کشویی 1 دستگاه
24  ساختمان آقای مهندس عشوریان،خ خرم لولایی 1 دستگاه
25  ساختمان آقای فروتن،چهارراه پیروزی ریلی 1 دستگاه
26  ساختمان آقای پژوهنده،شیخ صدوق کرکره ای 1 دستگاه
27  ساختمان آقای همت ،خیابان مرداویج تلسکوپی یکطرفه 1 دستگاه
28  ساختمان آقای یاوری،خ گلزار لولایی 1 دستگاه
29  ساختمان آقای مهندس میرمحمدصادقی،خ علامه امینی لولایی 1 دستگاه
30  ساختمان آقای مهندس رنجبر،خ مطهری تلسکوپی 1 دستگاه
31  ساختمان آقای پاکدل،خ عسگریه لولایی 1 دستگاه
32  ساختمان آقای مهندس محمدی،چهارباغ بالا کشویی 3 دستگاه
33  ساختمان آقای مهندس احمدی ، خیابان مهر کشویی 1 دستگاه
34  ساختمان آقای مهندس رحیمی،شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
35  ساختمان آقای علوی،خ ابوالحسن اصفهانی کرکره ای 2 دستگاه
36  ساختمان آقای حسینی،خیابان کاوه کرکره ای 1 دستگاه
37  ساختمان آقای امینی،کهندژ کرکره ای 1 دستگاه
38  ساختمان آقای کیوانی،شهرک ولیعصر کرکره ای 1 دستگاه
39  ساختمان آقای راست قلم ، خیابان باغ دریاچه لولایی 3 لنگه 1 دستگاه
40  ساختمان آقای مظاهری ، خیابان نظر لولایی 1 دستگاه
41  ساختمان آقای نیلی ، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
42  ساختمان آقای شریعتی تهرانی ، خیابان نظر غربی کرکره ای 1 دستگاه
43 ساختمان آقای مهندس شیکانی ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
44  ساختمان آقای نادراصلی ، خیابان میرزا طاهر لولایی 1 دستگاه
45  ساختمان آقای قرنی ،چهارراه توحید لولایی 1 دستگاه
46  ساختمان آقای مهندس پناهی ،خیابان مشتاق اول کشویی 1 دستگاه
47  ساختمان آقای راسخ ، خیابان آذر کشویی 1 دستگاه
48  ساختمان آقای بت شکن،خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
49  ساختمان مهندس زعفرانی،شهیدکشوری ریلی 2 دستگاه
50 ساختمان آقای افقری،خ شیخ صدوق شمالی کرکره ای 1 دستگاه
51  ساختمان مهندس عصارزاده،خیابان آذر لولایی 2 دستگاه
52  ساختمان آقای نصر، خیابان مرداویج ریلی 1 دستگاه
53  ساختمان آقای هاشمی،کنار گذر اتوبان صیاد شیرازی ریلی 1 دستگاه
54  ساختمان مهندس رنجبر،خ رباط لولایی 1 دستگاه
55  ساختمان مهندس نوربخشیان،شهرک ولیعصر ریلی 1 دستگاه
56  ساختمان مهندس عمو چی،خ جابر انصاری ریلی 1 دستگاه
57 ساختمان آقای نجفیان،مسجد سید کرکره ای 1 دستگاه
58 ساختمان آقای خانی،خیابان جی کشویی 1 دستگاه
59 ساختمان آقای مقضی،خیابان جی لولایی 2 دستگاه
60 ساختمان آقای سودانیها،سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
61  ساختمان آقای قائدی،خیابان باهنر کرکره ای 1 دستگاه
62 ساختمان آقای هرندی زاده،خیابان آبشار سوم ریلی 1 دستگاه
63  ساختمان آقای خلدی نسب،فلکه احمد آباد کرکره ای 1 دستگاه
64 ساختمان آقای رضا زاده،دروازه دولت ریلی 1 دستگاه
65 ساختمان آقای محسنی،خیابان دشتستان کرکره ای 1 دستگاه
66 ساختمان سرکار خانم آجودانیان،خیابان مدرس کرکره ای 1 دستگاه
67 ساختمان آقای محمد عابدینی،خیابان سروش کرکره ای 1 دستگاه
68  ساختمان آقای اشرفی،آپادانا دوم لولایی 1 دستگاه
69 ساختمان آقای مسائلی پور،ملک شهر لولایی 1 دستگاه
70 ساختمان آقای پورخلیل،خیابان 22بهمن لولایی 1 دستگاه
71 ساختمان آقای دانش پژوه،خیابان طیب کرکره ای 2 دستگاه
72 ساختمان آقای مختاری،خیابان فرشادی لولایی 2 دستگاه
73 ساختمان آقای واقعی،کوی امام جعفرصادق لولایی 1 دستگاه
74 ساختمان آقای خمسه عشر،خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
75 ساختمان آقای میرمحمدصادقی،شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
76 ساختمان آقای شفیعی،پیربکران لولایی 1 دستگاه
77 ساختمان آقای مهندس جوادی نژاد ،خیابان ابوذر لولایی 1 دستگاه
78  ساختمان آقای اخوان،خیابان بزرگمهر کرکره ای 1 دستگاه
79 ساختمان آقای تلگینی،چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
80 ساختمان آقای یاوری،خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
81 ساختمان آقای نجفی،شهرک صنعتی محمود آباد کرکره ای 1 دستگاه
82  ساختمان آقای پورنمازیان،نجف آباد لولایی 1 دستگاه
83  ساختمان آقای طلایی،خ خواجه پطروس لولایی 1 دستگاه
84  ساختمان آقای مهندس توسلی،خ جی ریلی 1 دستگاه
85  ساختمان دکتر مرعشی،خ ملاصدرا کرکره ای 1 دستگاه
86  ساختمان آقای شکربیگ،خ سروش لولایی 1 دستگاه
87  ساختمان آقای شیبانی،بوستان سعدی کرکره ای 1 دستگاه
88  ساختمان آقای برجی،شهرک نیروی انتظامی لولایی 1 دستگاه
89  ساختمان خانم نادری،خ آتش کرکره ای 1 دستگاه
90  ساختمان آقای مهندس سرلک،شاهین شهر کرکره ای 1 دستگاه
91  ساختمان آقای مهندس خورد آزاد،خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
92  ساختمان آاقای مهندس طباطبایی،خ همدانیان لولایی 1 دستگاه
93  ساختمان آقای  مهندس جانفزا،مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
94  ساختمان آقای دکتر ابراهیمی کیا ریلی 1 دستگاه
95  ساختمان آقای مهندس رفیعی،اتوبان صیاد شیرازی کرکره ای 1 دستگاه
96  ساختمان آقای مهاجر،خ لاله کرکره ای 1 دستگاه
97  ساختمان آقای دکتر میر خندان،خیابان بزرگمهر کرکره ای 1 دستگاه
98  ساختمان آقای مهندس ا وستا،خیابان احمد آباد ریلی 1 دستگاه
99  ساختمان آقای هادی پور،خ میرزاطاهر لولایی 2 دستگاه
100  ساختمان آقای فوائدی،سعادت آباد لولایی 1 دستگاه
101  ساختمان آقای  مهندس بهرامی نژاد،خیابان خیام کشویی 1 دستگاه
102  ساختمان آقای حاجیان،پل تمدن کشویی 1 دستگاه
103  ساختمان آقای فدایی،کوچه سنگتراشها ریلی 1 دستگاه
104  ساختمان آقای خداپرست،هفت دست کشویی 1 دستگاه
105  ساختمان آقای مهندس شهرستانی،کوی سپاهان کرکره ای 1 دستگاه
106  ساختمان آقای سالکی،خیابان آب 250 لولایی 1 دستگاه
107  ساختمان آقای نکویی،خیابان مهر ریلی 2 دستگاه
108  ساختمان آقای دکتر قاضی عسگر،خیابان فردوسی ریلی 1 دستگاه
109  ساختمان آقای محمد زاده،خیابان رباط لولایی 1 دستگاه
110  ساختمان آقای بلند بالا،میدان بزرگمهر کشویی 1 دستگاه
111  ساختمان آقای اعرابی،خیابان تالار لولایی و کشویی 3 دستگاه
112  ساختمان آقای ناظمی،شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
113  ساختمان خانم دکتر امینی،خیابان باغ گلدسته لولایی 1 دستگاه
114  ساختمان دکتر طاهریون،خیابان مهران کرکره ای 3 دستگاه
115  ساختمان آقای شیرین پرور،خ اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
116  ساختمان آقای راطبی،خ شریف واقفی کرکره ای 1 دستگاه
117  ساختمان آقای مهندس نکویی،سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
118  ساختمان آقای فوقی،هفت دست کرکره ای 1 دستگاه
119  ساختمان آقای موحدیان،مهرآباد کرکره ای 1 دستگاه
120  ساختمان آقای راطبی،شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
121  ساختمان آقای طالبی،خیابان وحید کشویی 2 دستگاه
122  ساختمان آقای پاکنژاد،مهرآباد لولایی 1 دستگاه
123  ساختمان آقای قاسمی،خیابان 22بهمن لولایی 1 دستگاه
124  ساختمان آقای برزو،خیابان شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
125  ساختمان آقای قاسمی،خیابان کاوه لولایی 1 دستگاه
126  ساختمان آقای قاسمی ، چهارراه رزمندگان کشویی 1 دستگاه
127  ساختمان آقای علیزاده،خیابان  آپادانا اول کرکره ای 1 دستگاه
128  ساختمان آقای ملکی،خیابان جی کشویی 1 دستگاه
129 ساختمان آقای دادخواه،سعادت آباد لولایی 1 دستگاه
130 ساختمان آقای ناجی،خیابان آذر کرکره ای 1 دستگاه
131  ساختمان آقای نجفی،سپاهان شهر کشویی 2 دستگاه
132  ساختمان آقای دکتر طاهریون،خیابان مهران کشویی 1 دستگاه
133  ساختمان دکتر شعبانی،سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
134  ساختمان آقای کریمی،خیابان عسگریه کشویی 1 دستگاه
135  ساختمان آقای فولادی لولایی 1 دستگاه
136  ساختمان آقای مهندس نقشینه،خیابان  شیخ بهایی کرکره ای 1 دستگاه
137  ساختمان مهندس خانی، خیابان هفت دست لولایی 1 دستگاه
138  ساختمان دکترپژوهنده،خیابان شیخ صدوق کرکره ای 1 دستگاه
139  ساختمان مهندس میررمضانی،مشتاق دوم کشویی 1 دستگاه
140  ساختمان مهندس میر رمضانی،خ مهر کشویی 1 دستگاه
141  ساختمان آقای کارخانه دار،خیابان حکیم نظامی لولایی 1 دستگاه
142  ساختمان مهندس صادقی،خیابان شریف واقفی کرکره ای 1 دستگاه
143  ساختمان آقای رستمی،بلوار ارغوانیه ریلی 1 دستگاه
144  ساختمان آقای بهشتی مال،خیابان بلال ریلی 1 دستگاه
145 ساختمان آقای فرید،خیابان شمس آبادی کرکره ای 1 دستگاه
146  ساختمان آقای زنگنه،شاهین شهر کرکره ای 3 دستگاه
147  ساختمان آقای صفابخش،خیابان آپادانا لولایی 3 دستگاه
148  ساختمان آقای حسینی،خیابان ابوالحسن ریلی 1 دستگاه
149  ساختمان آقای ادهم،خیابان منوچهری لولایی 1 دستگاه
150 ساختمان آقای باقری کرکره ای 1 دستگاه
151  ساختمان آقای زاد افشار،خیابان فردوسی کرکره ای 1 دستگاه
152 ساختمان آقای شکیلی،بلوار شفق کرکره ای 3 دستگاه
153  ساختمان آقای زرکش،خیابان آزادی لولایی 1 دستگاه
154 ساختمان مهندس بیگی،بروجن کرکره ای 3 دستگاه
155 ساختمان آقای احمد زاده،خانه اصفهان کرکره ای 1 دستگاه
156 ساختمان آقای رجلی،نجف آباد کرکره ای 1 دستگاه
157 ساختمان مهندس تلگینی،خ فردوسی لولایی 1 دستگاه
158 ساختمان آقای میرخندان،جاده شیراز لولایی 1 دستگاه
159  ساختمان دکتر شاه ناصر،خیابان احمد آباد کرکره ای 1 دستگاه
160 ساختمان آقای اشرف خراسانی کرکره ای 1 دستگاه
161 ساختمان آقای قندی،خیابان صارمیه لولایی 1 دستگاه
162  ساختمان آقای رضوی،خیابان مدرس  کرکره ای 1 دستگاه 
163 ساختمان مهندس رنجبر،خیابان پنج رمضان  لولایی 1 دستگاه 
164 ساختمان مهندس نادر اصلی،خ جی  لولایی 1 دستگاه 
165 ساختمان دکتر ابراهیمی،خ سجاد  کرکره ای 2 دستگاه 
166 ساختمان مهندس میر محمد صادقی،خ ارتش  لولایی 1 دستگاه 
167 ساختمان آقای ریخته گران،خ مهرگان  لولایی 1 دستگاه 
168  ساختمان آقای صابری،خ میر  لولایی 1 دستگاه 
169 ساختمان آقای ناهیدیان،شیخ بهایی  لولایی 1 دستگاه 
170 ساختمان آقای صانعی،بزرگمهر  کرکره ای 1 دستگاه 
171 ساختمان آقای ستوده،باغ غدیر  لولایی 1 دستگاه 
172 ساختمان مهندس رنجبر،پنج رمضان  کرکره ای 2 دستگاه 
173 ساختمان آقای فلاحتی،جابرانصاری  لولایی 1 دستگاه 
174 ساختمان آقای صدیقی فر،خ فروغی  کرکره ای 1 دستگاه 
175 ساختمان آقای حکمیون،خ سروش  لولایی 1 دستگاه 
176 ساختمان آقای امینی،خیابان عسگریه  لولایی 1 دستگاه 
177 ساختمان آقای اعرفی،مشتاق دوم  لولایی 1 دستگاه 
178 ساختمان آقای پورمهر،شریف واقفی  لولایی 1 دستگاه 
179 ساختمان دکتر مرادی،سپاهان شهر  لولایی 1 دستگاه 
180 ساختمان مهندس خلیفه قلی،چهار راه حمزه  لولایی 1 دستگاه 
181 ساختمان مهندس عرب زاده،خ مهرگان  تلسکوپی 1 دستگاه 
182 ساختمان مهندس مقضی،پل آذر  کرکره ای 1 دستگاه 
183 ساختمان آقای صداقت،خیابان سجاد  کرکره ای 1 دستگاه 
184 ساختمان مهندس تجدد،فلکه فیض  کرکره ای 1 دستگاه 
185 ساختمان آقای اعرفی،خیابان ملاصدرا  کرکره ای 1 دستگاه 
186 ساختمان آقای اختیاری،خیابان میر  کرکره ای 1 دستگاه 
187 ساختمان کاخ،خیابان میرزاطاهر  لولایی 1 دستگاه 
188 ساختمان آقای خیام نکویی،میدان امام علی  کرکره ای 1 دستگاه 
189 ساختمان مهندس حسینی،خیابان چهارباغ بالا  لولایی 1 دستگاه 
190 ساختمان آقای جوادی نژاد،خیابان عباس آباد  لولایی 1 دستگاه 
191 ساختمان مهندس مقرون،خیابان  ملاصدرا  لولایی 1 دستگاه 
192 ساختمان آقای راست قلم، شیخ صدوق شمالی  لولایی 1 دستگاه 
193 ساختمان آقای مهندس خلیلی،استقلال جنوبی  لولایی 1 دستگاه 
194 ساختمان آقای وطنپور،خیابان مهرآباد  لولای 1 دستگاه 
195  ساختمان آقای مهندس عزیزخانی،خیابان دقیقی  لولایی 1 دستگاه 
196 ساختمان آقای مهندس مرادیان،چهارباغ بالا  لولایی 1 دستگاه 
197 ساختمان آقای کلاهدوزان،خیابان فلسطین  لولایی 1 دستگاه 
198 ساختمان آقای ریاضیات،خیابان شریف واقفی  لولایی 1 دستگاه 
199 ساختمان مهندس کریم زاده،سپاهان شهر  تلسکوپی 1 دستگاه 
200 ساختمان آقای محمد حسینی،سپاهان شهر  کشویی 2 دستگاه 
201 ساختمان آقای محمدعلی ،خیابان خاقانی  لولایی 1 دستگاه 
202 ساختمان آقای امیر یقینی،خیابان شیخ صدوق  لولایی 1 دستگاه 
203 ساختمان آقای سدهی زاده،خیابان مطهری  لولایی 1 دستگاه 
204 ساختمان آقای نائب پور،خیابان جی  لولایی 1 دستگاه 
205 ساختمان آقای تلگینی،خیابان شیخ صدوق  کشویی 1 دستگاه 
206 ساختمان آقای توتون کوبان،خیابان عسگریه  تلسکوپی 1 دستگاه 
207 ساختمان آقای بهنامی نیا،خیابان ابوریحان بیرونی  کشویی 1 دستگاه 
208 ساختمان آقای رضوی پور،خیابان طالقانی  لولایی 1 دستگاه 
209 ساختمان آقای حجرالاسودی،مشتاق اول  لولایی 1 دستگاه 
210 ساختمان آقای خدادوستان،خیابان کاشانی  لولایی 1 دستگاه 
211 ساختمان آقای دواتگران ، خیابان شریف واقفی کرکره ای 1 دستگاه
212 ساختمان آقای مرتضوی ، خیابان سجاد کرکره ای 1 دستگاه
213 ساختمان آقای وکیل پور ، خیابان سروش کرکره ای 5 دستگاه
214 ساخنمان آقای معینی (مجتمع یاس) خیابان کاوه کرکره ای 1 دستگاه
215 ساختمان آقای طاهری ، دولت آباد لولایی تک لنگه 2 دستگاه
216 ساختمان خانم وفایی، خانه اصفهان ، میدان ماه فرخی لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
217 ساختمان خانم وفایی ،خانه اصفهان لولایی تک لنگه 2 دستگاه
218 ساختمان آقای موسوی ، خیابان نشاط لولایی 2 لنگه 3 دستگاه
219 ساختمان آقای مقدم ، چهارباغ بالا لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
220 ساختمان آقای موحدزاده ، خیابان مولوی لولایی 3 لنگه 1 دستگاه
221 ساختمان آقای شفیعی - خیابان شیخ صدوق شمالی  لولائی  3 دستگاه
222 ساختمان آقای پورشیروند - خیابان مشتاق دوم لولائی  1 دستگاه
223 ساختمان آقای صالحی - خیابان آذر    4 دستگاه
224 ساختمان آقای زاغیان - خیابان هشت بهشت    2 دستگاه
225 ساختمان رها - خیابان هشت بهشت غربی    4 دستگاه
226 ساختمان آقای یقینی - خیابان آذر  لولائی  1 دستگاه
227 ساختمان آقای شاکری - اتوبان شهید صیاد شیرازی    1 دستگاه
228 ساختمان آقای رفیعی - زرین شهر    2 دستگاه 
229 ساختمان آقای شریفی - خیابان گلزار   1 دستگاه
230 ساختمان آقای پاکدل - جاده نجف آباد   5 دستگاه 
231 ساختمان رزلند - خیابان مهرآباد    1 دستگاه
232 ساختمان آقای مقضی - خیابان مهرگان   1 دستگاه
233 رزلند 3 - خیابان آبشار سوم    4 دستگاه 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

منوی موبایل