نصب درب پارکینگ در اصفهان - ساختمان ها

 

ردیف آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد
1 ساختمان آقای مهندس طلاکش ، بیشه حبیب لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای مرتجی ، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای مهندس خراسانی ،چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای ابوتراب ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای حسینی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای قفال ، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای دکتر نصر ، خیابان آذر کشویی 2 دستگاه
ساختمان آقای مهندس باجغلی ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
ساختمان آقای مهندس بدیعی ، مشتاق دوم کشویی 1 دستگاه
10  ساختمان آقای امید رحمت ، خیابان باغ دریاچه لولایی 1 دستگاه
11  ساختمان آقای مهندس جهانگیری ، خیابان آذر لولای 1 دستگاه
12  ساختمان آقای هادی ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
13  ساختمان آقای خمسه عشر ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
14  ساختمان آقای خمسه عشر ، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
15  ساختمان آقای قرنی ، بیشه حبیب لولایی و کشویی 3 دستگاه
16  ساختمان آقای تابعی ، شاهین شهر تلسکوپی دوطرف بازشو 3 دستگاه
17  ساختمان آقای مهندس احمدی ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
18  ساختمان آقای مقصودی ، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
19  ساختمان آقای شمس ، خیابان خاقانی لولایی 1 دستگاه
20  ساختمان آقای منیرزاده ، خیابان جابر انصاری لولایی 1 دستگاه
21 ساختمان آقای جاموسی ، خیابان رباط کشویی 1 دستگاه
22  ساختمان مهندس خلیلی ، خیابان رسالت جنوبی لولای 1 دستگاه
23  ساختمان آقای مهندس بکتاش ، خیابان مرداویج کشویی دو لنگه 1 دستگاه
24  ساختمان آقای حسینی ، خیابان منوچهری لولایی 1 دستگاه
25 ساختمان آقای مهندس دانش پژوه ، خیابان میرداماد لولایی 1 دستگاه
26  ساختمان آقای عسگرزاده ، خیابان آپادانا دوم کشویی 1 دستگاه
27  ساختمان آقای باشی ، بهارستان کرکره ای 2 دستگاه
28  ساختمان آقای مهندس خیرخواه ، خیابان مطهری کرکره ای 1 دستگاه
29 ساختمان آقای پناهنده ، چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
30  ساختمان آقای داوودی ، خیابان اردیبهشت کرکره ای 1 دستگاه
31  ساختمان آقای رضوی ، خیابان ولی عصر کشویی 1 دستگاه
32 ساختمان آقای ناظمی ، خیابان پروین کرکره ای 1 دستگاه
33 ساختمان آقای آبدار ، خیابان هزار جریب کشویی 1 دستگاه
34  ساختمان آقای مهندس صالحی ، ابتدای مهرآباد کشویی 1 دستگاه
35  ساختمان آقای حاج حسینی ، خیابان دکتر بهشتی کشویی تلسکوپی 2 دستگاه
36  ساختمان مهندس محقق، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
37  ساختمان آقای ناظمی ، خیابان شیخ طوسی کرکره ای 1 دستگاه
38  ساختمان آقای مهندس افضل ، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
39 ساختمان آقای مهندس سلجوقیان ، چهارراه توحید کرکره ای 2 دستگاه
40 ساختمان آقای مهندس بیدرام ، بلوار آیینه خانه لولایی 1 دستگاه
41 ساختمان آقای مهندس قرنی ، خیابان شیخ صدوق جنوبی لولایی 1 دستگاه
42  ساختمان آقای شریعتی ، خمینی شهر کرکره ای 1 دستگاه
43  ساختمان آقای تنورساز ، اتوبان صیادشیرازی کشویی 1 دستگاه
44  ساختمان مهندس قدسیه ، خیابان آل خجند کرکره ای 1 دستگاه
45  ساختمان آقای دکتر مالکی ، خیابان نظر لولایی 1 دستگاه
46  ساختمان آقای آرمان پور ، خیابان آل خجند کشویی 1 دستگاه
47  ساختمان آقای مهندس خاتمی ، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
48 ساختمان آقای مهندس جانفزا ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
49  ساختمان 89 ، خیابان جابر انصاری لولایی 1 دستگاه
50  ساختمان آقای حسینی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
51  ساختمان آقای سید قلعه ، خیابان خرم کرکره ای 1 دستگاه
52  ساختمان آقای صفاکار ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
53  ساختمان آقای مهندس موحد ، خیابان جابر انصاری لولایی 2 دستگاه
54 ساختمان آقای حسن موحدیان ، خیابان رباط لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
55  ساختمان آقای مهندس سجادیه ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
56  ساختمان آقای فرقانی ، خیابان میرزا طاهر لولایی 1 دستگاه
57  ساختمان آقای مهندس کیانی ، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
58  ساختمان آقای عاطفی نیا ، خیابان حکیم نظامی لولایی 1 دستگاه
59 ساختمان آقای ممتاز ، خیابان فارابی شمالی کشویی 1 دستگاه
60  ساختمان آقای ادهم  ، خیابان منوچهری کشویی 2 دستگاه
61 ساختمان آقای مهدی ادهم ، خیابان منوچهری لولایی 1 دستگاه
62  ساختمان آقای سجادیه ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
63  ساختمان آقای آدینه ، خیابان استقلال جنوبی تلسکوپی 4 لنگه 2 دستگاه
64  ساختمان آقای مهندس جانفزا ، خیابان مهراباد لولایی 1 دستگاه
65  ساختمان آقای صانعی ، فلکه بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
66  ساختمان آقای خلیلیان ، باغ زیار لولایی 1 دستگاه
67 ساختمان آقای محسنی ، خیابان اردیبهشت لولایی 1 دستگاه
68 ساختمان آقای مهندس بکتاش ، خیابان آبشار سوم لولایی 1 دستگاه
69  ساختمان آقای مهندس هاشمی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
70  ساختمان آقای بارانی ، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
71  ساختمان آقای مهندس مشرف ، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
72  ساختمان آقای سرندی ، خانه اصفهان تلسکوپی 1 طرفه 1 دستگاه
73  ساختمان آقای مهندس صادقی،خیابان گلزار کشویی 1 دستگاه
74  ساختمان آقای صمدی،ملاصدرا لولایی 3 دستگاه
75  ساختمان آقای مهندس عصاچی،محتشم کاشانی کرکره ای 1 دستگاه
76 ساختمان آقای مهندس ایروانی،سپاهان شهر کشویی 2 دستگاه
77  ساختمان آقای خلیلیان،سروش کرکره ای 2 دستگاه
78 ساختمان آقای مهندس مقضی،مهرآباد لولایی 1 دستگاه
79  ساختمان آقای یقینی،شیخ صدوق شمالی لولایی 1 دستگاه
80  ساختمان آقای مهندس اوستا،چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
81  ساختمان آقای وحید،ناژوان کرکره ای 3 دستگاه
82  ساختمان آقای  مهندس بیگی،هشت بهشت غربی کرکره ای 1 دستگاه
83  ساختمان آقای مهندس نیک فر،میرزاطاهر لولایی 1 دستگاه
84  ساختمان آقای مهندس بوب،سیتی سنتر کرکره ای 1 دستگاه
85  ساختمان آقای مهندس ترابی،چهارباغ بالا کشویی 1 دستگاه
86  ساختمان آقای هرندی،خیابان علامه امینی لولایی 1 دستگاه
87  ساختمان آقای فهیم پور،خیابان همدانیان لولایی 1 دستگاه
88  ساختمان آقای فهیم پور،خیابان جی لولایی 1 دستگاه
89  ساختمان آقای سعید برهانی،پل بزرگمهر لولایی 2 دستگاه
90  ساختمان آقای کیانی،خیابان فروغی لولایی 1 دستگاه
91  ساختمان آقای مقضی،خیابان آبشارسوم لولایی 1 دستگاه
92  ساختمان آقای رنجبر،کمال اسماعیل لولایی 1 دستگاه
93 ساختمان آقای بهشتی پور،خیابان آل محمد لولایی 1 دستگاه
94  ساختمان آقای افسری پور،فلکه احمد آباد لولایی 1 دستگاه
95  ساختمان آقای سلامت ،اتوبان چمران لولایی 1 دستگاه
96  ساختمان آقای قریشی،باغ بهادران لولایی 1 دستگاه
97  ساختمان آقای کربلاییان،خیابان هفت دست لولایی 1 دستگاه
98  ساختمان آقای فروزنده،شاهین شهر لولایی 1 دستگاه
99  ساختمان آقای مهدی زاده،خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
100  ساختمان آقای حجازی،خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
101  ساختمان آقای کیانی،خیابان خرم لولایی 1 دستگاه
102 ساختمان آقای روفیگران،جاده شیراز کرکره ای 1 دستگاه
103 ساختمان آقای موحد،خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
104  ساختمان آقای بیغمیان،خیابان فردوسی کرکره ای 1 دستگاه
105 ساختمان آقای نساج،خیابان کهندژ کرکره ای 1 دستگاه
106  ساختمان آقای مهدی زاده،خیابان بزرگمهر زیرسقفی 2 دستگاه
107  ساختمان آقای عبدالله زاده،سه راه حکیم نظامی کرکره ای 3 دستگاه
108 ساختمان آقای رفیعی،زرین شهر کرکره ای 2 دستگاه
109 ساختمان آقای عادل مرام،خیابان گلزار کرکره ای 2 دستگاه
110  ساختمان آقای گلناری،خیابان ابن سینا لولایی 1 دستگاه
111  ساختمان آقای مسایلی پور،خیابان ملک شهر لولایی 1 دستگاه
112  ساختمان آقای بت شکن،پل فلزی کرکره ای 1 دستگاه
113  ساختمان آقای سلجوقی،خیابان مسجد سید کرکره ای 1 دستگاه
114  ساختمان آقای قائدیها،خیابان نشاط کرکره ای 1 دستگاه
115  ساختمان آقای عسگرزاده،خیابان برازنده لولایی 1 دستگاه
116  ساختمان آقای رسول کیانی،خیابان شریف واقفی لولایی 3 دستگاه
117 ساختمان آقای مختاری،سه راه حکیم نظامی کرکره ای 1 دستگاه
118  ساختمان آقای قلعه،خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
119  ساختمان آقای پیران،سه راه حکیم نظامی کرکره ای 1 دستگاه
120  ساختمان آقای مهندس جامی،شهرک صنعتی جی لولایی 1 دستگاه
121  ساخنتمان آقای تنورساز،خیابان جی لولایی 1 دستگاه
122  ساختمان آقای سلیمانی،خیابان کاوه کرکره ای 3 دستگاه
123 ساختمان دکتر مقاره عابد،خیابان استانداری لولایی 1 دستگاه
124  ساختمان خانم صبوحی،خیابان جی کرکره ای 1 دستگاه
125  ساختمان آقای مهندس شفیعی،خیابان مرداویج ریلی 1 دستگاه
126  ساختمان آقای عبدالهی،خیابان فروغی کرکره ای 1 دستگاه
127  ساختمان آقای مختاری،حکیم نظامی کرکره ای 1 دستگاه
128  ساختمان آقای آزمون،فلکه فلسطین کرکره ای 1 دستگاه
129  ساختمان آقای راست قلم،باغ دریاچه لولایی 3 دستگاه
130  ساختمان آقای مستاجران،مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
131  ساختمان آقای ایرانپور،فارابی جنوبی لولایی 1 دستگاه
132 ساختمان آقای حیدرزاده،بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
133  ساختمان آقای حاج حسینی،چهارراه وفایی کشویی 1 دستگاه
134 ساختمان آقای ایرانپور،مصلی لولایی 1 دستگاه
135 ساختمان آقای نقشینه،چهارراه آذر کرکره ای 1 دستگاه
136 ساختمان آقای آرمانپور،چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
137  ساختمان آقای جیحانی،چهارباغ خواجو لولایی و کشویی 2 دستگاه
138  ساختمان آقای موسوی،عسگریه لولایی 1 دستگاه
139  ساختمان آقای خیام نکویی،پنج رمضان لولایی 1 دستگاه
140  ساختمان آقای نعیم،شیخ بهایی لولایی 1 دستگاه
141  ساختمان آقای مهندس نیک فر،خ میرزاطاهر کرکره ای 2 دستگاه
142  ساختمان آقای تنورساز،خیابان جی کرکره ای و لولایی 3 دستگاه
143  ساختمان آقای شریعت،شریف واقفی کرکره ای 1 دستگاه
144  ساختمان آقای محرابی،خمینی شهر کرکره ای 1 دستگاه
145  ساختمان آقای هادی،آبشار دوم کرکره ای 2 دستگاه
146 ساختمان آقای ناظمی،استقلال جنوبی لولایی 1 دستگاه
147  ساختمان دکتر خسروی،کوی سپاهان کرکره ای 1 دستگاه
148  ساختمان آقای آرمانپور،عسگریه لولایی 1 دستگاه
149 ساختمان آقای مهندس شفیع اف،خ نشاط کشویی 1 دستگاه
150 ساختمان نرگس،خ بزرگمهر کشویی 1 دستگاه
151  ساختمان آقای زادافشار،خ فردوسی لولایی 1 دستگاه
152 ساختمان آقای یساری،کاوه کشویی 1 دستگاه
153  ساختمان آقای صفایی،خ مطهری کشویی 1 دستگاه
154  ساختمان حاج آقا معمار،خ طیب لولایی 1 دستگاه
155 ساختمان آقای عمو سلطانی،خمینی شهر کرکره ای 3 دستگاه
156 ساختمان آقای توکل،خ علامه امینی لولایی 1 دستگاه
157  ساختمان آقای مهندس سلیمانی،مشتاق دوم کشویی 1 دستگاه
158 ساختمان آقای رحیمی،خمینی شهر کرکره ای 1 دستگاه
159 ساختمان آقای مهندس گلشنی،آتشگاه کرکره ای 3 دستگاه
160  ساختمان آقای برمکی نژاد ، رکن الدوله کشویی 1 دستگاه
161  ساختمان آقای پور عابدینی،خ فردوسی کشویی 1 دستگاه
162  ساختمان آقای اخوان  ،خ فردوسی کشویی 1 دستگاه
163  ساختمان آقای شیرانی،آپادانا دوم لولایی 1 دستگاه
164  ساختمان آقای رجبی،خیابان  رباط دوم کشویی 1 دستگاه
165  ساختمان آقای مهندس صالحی،خیابان جی لولایی 3 دستگاه
166  ساختمان آقای صانعی،خیابان حمزه لولایی 1 دستگاه
167  ساختمان آقای  مهندس مرتضوی،آپادانادوم لولایی 1 دستگاه
168  ساختمان آقای  مهندس بهارلویی،بوستان سعدی لولایی 2 دستگاه
169  ساختمان آقای مهندس امید بخش،مشتاق سوم لولایی 1 دستگاه
170 ساختمان آقای داوری،دولت آباد تلسکوپی 1 دستگاه
171  ساختمان آقای مهندس حاج حیدری،خ باغ دریاچه لولایی 1 دستگاه
172  ساختمان آقای زاهدی،بزرگمهر تلسکوپی 1 دستگاه
173  ساختمان آقای مقضی،بلوار ملت کرکره ای 2 دستگاه
174  ساختمان آقای مهندس لطفی زاده،خیابان نظر غربی لولایی 1 دستگاه
175  ساختمان آقای دانش مطلق،خیابان میر کشویی 1 دستگاه
176  ساختمان آقای  مهندس شفیع اف،خیابان  شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
177  ساختمان آقای لطفی زاده،خیابان نظرغربی کرکره ای 1 دستگاه
178  ساختمان آقای مهندس روح الامین،خیابان  جی لولایی 1 دستگاه
179  ساختمان آقای  مهندس موحد،فلکه فیض لولایی 1 دستگاه
180  ساختمان آقای مصلحی،خ آتشگاه لولایی 1 دستگاه
181  ساختمان آقای مهندس صالحی،خواجو تلسکوپی 2 دستگاه
182 ساختمان آقای مهندس آژینه،خیابان ارتش کرکره ای 1 دستگاه
183  ساختمان آقای  مهندس آقابابایی،خ جابر انصاری لولایی و کشویی 3 دستگاه
184  ساختمان آقای شکر بیک،آپادانا دوم لولایی 1 دستگاه 
185  ساختمان خانم حاجیان،خیابان صائب  لولایی 1 دستگاه 
186  ساختمان مهندس رنجبر،خیابان باهنر  کرکره ای 1 دستگاه 
187  ساختمان آقای هاشمی ،خانه اصفهان  لولایی 1 دستگاه 
188 ساختمان آقای عبدالهی،میدان شهدا  لولایی 1 دستگاه 
189 ساختمان آقای مهندس میثم موحدیان،شیخ بهایی  ریلی 1 دستگاه 
190 ساختمان آقای انصاری،خیابان شهدای خواجو  کرکره ای 1 دستگاه 
191 ساختمان آقای نصر،اردیبهشت شمالی  کرکره ای 1 دستگاه 
192  ساختمان آقای مهندس آبدار،خیابان جی  ریلی 1 دستگاه 
193  ساختمان اقای مهندس تلگینی،آپادانا اول  لولایی 1 دستگاه 
194 ساختمان آقای یار علی،خیابان جی  کرکره ای 1 دستگاه 
195 ساختمان آقای مهندس سخایی،چهارباغ بالا  کرکره ای 1 دستگاه 
196 ساختمان آقای مهندس خادمیان،خانه اصفهان  ریلی 2 دستگاه 
197  ساختمان آقای مهندس کشانی،خ هشت بهشت غربی  کشویی 1 دستگاه 
198 ساختمان آقای مهندس شانه ، چهارراه نقاشی لولائی 1 دستگاه
199  ساختمان آقای حسینی ، خیابان شیخ صدوقی شمالی  لولایی 1 دستگاه 
200 ساختمان اقای بت شکن ( آقای آبدار ) ، بلوار ملت لولایی 3 لنگه 1 دستگاه
201 ساختمان آقای مقضی ، خیابان احمدآباد کرکره ای 1 دستگاه
202 ساختمان آقای قدیری ، خیابان میر لولایی 3 لنگه 1 دستگاه
203 ساختمان آقای محمودیان ، خیابان مولوی لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
204 ساختمان آقای خراسانی ، خیابان فردوسی لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
205 ساختمان آقای سلطانی ، خیابان نظر لولایی 2 لنگه  2 دستگاه
206 ساختمان آقای بیغمیان ، خیابان منوچهری لولایی تک لنگه 1 دستگاه
207 ساختمان آقای ترکی ، خیابان ارتش کرکره ای 1 دستگاه
208 ساختمان آقای دکتر موحدیان ، خیابان نشاط ریلی تک لنگه 1 دستگاه
209 ساختمان آقای شریفی ، خیابان گلزار کرکره ای 1 دستگاه
210 ساختمان آقای مقضی ، خیابان احمدآباد لولایی  1 دستگاه
211 ساختمان آقای صالحی ، کنارگذر اتوبان صیادشیرازی لولایی 2 لنگه و 3 لنگه 3 دستگاه
212 ساختمان آقای معماریان ، خیابان سید ابوالحسن اصفهانی لولایی 2 لنگه 1 دستگاه
213 ساختمان آقای رنجبر ، خیابان آذر  لولایی   1 دستگاه 
214  ساختمان آقای نورخواجوئی - خیابان هشت بهشت شرقی - جنب داروخانه نگین  لولائی   1 دستگاه  
215  ساختمان آقای یقینی - خیابان آذر  لولائی    1 دستگاه 
216 ساختمان آقای مقضی - خیابان بزرگمهر   لولائی    1 دستگاه 
217  ساختمان آقای مهندس حسینی - خیابان بزرگمهر   لولائی  1 دستگاه  
218  ساختمان آقای محمدی - خیابان پروین  لولائی    2 دستگاه 
219  ساختمان آقای قرخانی - خیابان سیمین  لولائی    2 دستگاه 
220  ساختمان آقای پوررضا - سپاهان شهر   لولائی  1 دستگاه  

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

منوی موبایل