نصب انواع درب های پارکینگی در اصفهان

  

ردیفد آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد
1 فروشگاه آقای کیانی، چهارباغ پایین کرکره ای 6 دستگاه
2 فروشگاه آقای طلاکار، خیابان حکیم کرکره ای 5 دستگاه
3 فروشگاه آقای فتوحی، سیتی سنتر کرکره ای 5 دستگاه
4 فروشگاه آقای سرتیپی، دروازه دولت کرکره ای و سکوریت 4 دستگاه
5 فروشگاه آقای محمودزاده، خیابان حکیم کرکره ای 3 دستگاه
6 فروشگاه آقای صابری، مجتمع تجاری حکیم کرکره ای 3 دستگاه
7 فروشگاه آقای طلاچیان، چهارباغ کرکره ای 3 دستگاه
8 فروشگاه آقای رئیسی، خیابان ارغوانیه کرکره ای 3 دستگاه
9 فروشگاه آقای روحانی، خیابان امیرکبیر کرکره ای 3 دستگاه
10 فروشگاه آقای مزروعی، خیابان حکیم کرکره ای 3 دستگاه
11 فروشگاه نویان، خیابان هاتف کرکره ای 2 دسستگاه
12 فروشگاه آقای بهشتی ( سونی )، چهارراه قصر کرکره ای 3 دستگاه
13 فروشگاه آقای دافعیان، ارگ جهان نما کرکره ای 3 دستگاه
14 فروشگاه آقای تاج الدین، خیابان شیخ بهایی کرکره ای 3 دستگاه
15 فروشگاه آقای امینی، بروجن، گندمان کرکره ای 3 دستگاه
16 فروشگاه آقای باباییان، خمینی شهر کرکره ای 2 دستگاه
17 فروشگاه آقای بصیری، مشتاق دوم کرکره ای 2 دستگاه
18 فروشگاه آقای گلزار، خیابان استانداری کرکره ای 2 دستگاه
19 فروشگاه آقای حجازی، خیابان هاتف کرکره ای 2 دستگاه
20 فروشگاه آقای فروجانی، خیابان امام خمینی کرکره ای 2 دستگاه
21 فروشگاه آقای منجوقی، خیابان جی کرکره ای 2 دستگاه
22 فروشگاه آقای ریحانی، بازارچه عطار کرکره ای 2 دستگاه
23 فروشگاه آقای شفیعی، میدان امام کرکره ای 1 دستگاه
24 فروشگاه آقای نصر اصفهانی، خیابان آتشگاه کرکره ای 1 دستگاه
25 فروشگاه آقای مهندس درخشانی، هشت بهشت غربی کرکره ای 1 دستگاه
26 فروشگاه آقای یزدانی، چهارباغ خواجو کرکره ای 1 دستگاه
27 فروشگاه آقای امین السادات، خیابان شریف واقفی کرکره ای و سکوریت 2 دستگاه
28 فروشگاه آقای سراییان، خیابان نشاط کرکره ای 1 دستگاه
29 فروشگاه آقای پورباقریان، خیابان نظر کرکره ای 1 دستگاه
30 فروشگاه آقای هادی، خیابان بزرگمهر کرکره ای 1 دستگاه
31 فروشگاه آقای محرابی، خیابان شریف واقفی کرکره ای 1 دستگاه
32 فروشگاه آقای مسائلی، خیابان 22 بهمن کرکره ای 1 دستگاه
33 فروشگاه آقای جمالی، خیابان عبدالرزاق کرکره ای 1 دستگاه
34 فروشگاه آقای اسماعیلی، 24 متری دوم کرکره ای 1 دستگاه
35 فروشگاه آقای محمدنظر، خیابان صمدیه کرکره ای 1 دستگاه
36 فروشگاه آقای محلوجی، خیابان هاتف لولایی 1 دستگاه
37 فروشگاه آقای ناهیدیان، خیابان شیخ بهایی کرکره ای 1 دستگاه
38 فروشگاه آقای حسینی، خیابان شیخ بهایی کرکره ای 1 دستگاه
39 فروشگاه آقای معمارزاده، چهارراه کاشانی کرکره ای 1 دستگاه
40 فروشگاه آقای کیقبادی، بازار کرکره ای 1 دستگاه
41 فروشگاه آقای سلیمانزاده نجفی، بازار کرکره ای 1 دستگاه
42 فروشگاه آقای نجفی، بازار بزرگ کرکره ای 1 دستگاه
43 فروشگاه آقای مهنامی، بازار طلا فروشها کرکره ای 1 دستگاه
44 فروشگاه آقای مهندس یمینی، چهارراه شیخ صدوق کرکره ای 1 دستگاه
45 فروشگاه آقای شریف حسینی، خیابان نشاط کرکره ای 1 دستگاه
46 فروشگاه آقای مصطفایی، خیابان هاتف کرکره ای 1 دستگاه
47 فروشگاه آقای آرازش، خیابان هاتف کرکره ای 1 دستگاه
48 فروشگاه آقای راه افروز، حکیم نظامی کرکره ای 1 دستگاه
19 فروشگاه آقای زرگریان، خیابان صمدیه لباف کرکره ای 1 دستگاه
50 فروشگاه آقای نواب، خیابان میرداماد کرکره ای 1 دستگاه
51 فروشگاه آقای قلیجایی، خیابان هشت بهشت شرقی کرکره ای 1 دستگاه
52 فروشگاه آقای باباصفری، خیابان دکتر بهشتی کرکره ای 1 دستگاه
53 فروشگاه آقای خاکستری نژاد، جنب ورزشگاه تختی کرکره ای 1 دستگاه
54 فروشگاه آقای زاهدی، جنب ورزشگاه تختی کرکره ای 1 دستگاه
55 فروشگاه آقای برنجی زاده، خیابان مجلسی کرکره ای 2 دستگاه
56 فروشگاه آقای دکتر معمارزاده، خیابان اردیبهشت کرکره ای 1 دستگاه
57 فروشگاه آقای افشاری، سه راه ملک شهر کرکره ای 1 دستگاه
58 فروشگاه آقای معلم، چهارباغ خواجو کرکره ای 1 دستگاه
58 فروشگاه آقای خانی، خمینی شهر کرکره ای 1 دستگاه
59 فروشگاه آقای داوودی، خیابان مدرس کرکره ای 1 دستگاه
60 فروشگاه آقای دهقانی، خیابان میر کرکره ای 1 دستگاه
61 فروشگاه آقای غزل گو، خیابان میر کرکره ای 1 دستگاه
62 فروشگاه آقای مهندس سلجوقیان، چهارراه توحید کرکره ای 1 دستگاه
63 فروشگاه آقای شکرچی زاده، بازار حکیم کرکره ای 1 دستگاه
64 فروشگاه آقای بغزیان، خیابان نظر غربی کرکره ای 1 دستگاه
65 فروشگاه آقای سراییان، خیابان نشاط کرکره ای 1 دستگاه
66 فروشگاه آقای وهابی، خوراسگان کرکره ای 1 دستگاه
67 فروشگاه آقای رسول آقابزرگی، ملک شهر کرکره ای 1 دستگاه
68 فروشگاه آقای علیرضا آقابزرگی، ملک شهر کرکره ای 1 دستگاه
69 فروشگاه آقای زمانی، ملک شهر کرکره ای 1 دستگاه
70 فروشگاه آقای هدایت، خمینی شهر کرکره ای 1 دستگاه
71 فروشگاه آقای طالقانی، جاده دولت آباد کرکره ای 1 دستگاه
72 فروشگاه آقای حاج مرادی، زرین شهر کرکره ای 1 دستگاه
73 فروشگاه آقای روغنی، خیابان ارتش کرکره ای 1 دستگاه
74 فروشگاه آقای نریمانی، خیابان طالقانی کرکره ای 1 دستگاه
75 فروشگاه آقای هدایت، خمینی شهر کرکره ای 1 دستگاه
76 فروشگاه آقای عسگری پور، شهرکرد کرکره ای 1 دستگاه
77 فروشگاه آقای موحدیان، خیابان شریف واقفی کرکره ای 1 دستگاه
78 فروشگاه آقای فرقدانی، خیابان آمادگاه کرکره ای 1 دستگاه
79 فروشگاه آقای رفیع نژاد، پل فلزی کرکره ای 2 دستگاه
80 فروشگاه آقای کلنات، بلوار آتشگاه کرکره ای 1 دستگاه
81 فروشگاه آقای باوقار، خیابان میرداماد کرکره ای 1 دستگاه
82 فروشگاه آقای ریخته گران، خیابان 22 بهمن کرکره ای 1 دستگاه
83 فروشگاه آقای ملک زاده، چهارراه قصر کرکره ای 3 دستگاه
84 فروشکاه آقای معصوم زاده، خیابان فلسطین کرکره ای 3 دستگاه
85 فروشگاه آقای مدینه ای، خیابان مسجد سید کرکره ای 2 دستگاه
86 فروشگاه آقای سپانیان، خیابان نظر غربی کرکره ای 2 دستگاه
87 فروشگاه آقای راهوی، خیابان مسجد سید کرکره ای 2 دستگاه
88 فروشگاه آقای نورنیا، خیابان طالقانی کرکره ای 2 دستگاه
89 فروشگاه آقای قربانی، دستگرد برخوار سکوریت و کرکره ای 2 دستگاه
90 فروشگاه آقای دهقانی، خیابان میر کرکره ای 1 دستگاه
91 فروشگاه آقای شریفی، شهدای خواجو کرکره ای 1 دستگاه
92 فروشگاه آقای شمس، خ شیخ بهایی کرکره ای 1 دستگاه
93 فروشگاه آقای دیانی، خیابان هشت بهشت غربی کرکره ای 1 دستگاه
94 فروشگاه آقای دانش، چهارباغ پایین کرکره ای 1 دستگاه
95 فروشگاه آقای سهرابی، خیابان شریف شرقی کرکره ای 1 دستگاه
96 فروشگاه آقای شمشیرگران، خیابان آراسته کرکره ای 1 دستگاه
97 فروشگاه آقای بابایی، پل تمدن کرکره ای 1 دستگاه
98 فروشگاه آقای کدخدایی، خیابان کهندژ کرکره ای 1 دستگاه
99 فروشگاه آقای کریم نژاد، خیابان صارمیه کرکره ای 1 دستگاه
100 آژانس هواپیمایی دیدنیهای پرواز، خیابان نظر غربی کرکره ای 1 دستگاه
101 دفتر فروش شرکت حایر کرکره ای  3 دستگاه
102 دفتر آقای شیرانی، بازار کرکره ای 2 دستگاه
103 دفتر نمایندگی بیمه ایران، خمینی شهر کرکره ای 1 دستگاه
104 دفتر آقای محبوبی، خیابان پروین کرکره ای 1 دستگاه
105 دفتر مهندس موحدیان، خیابان امیرکبیر کرکره ای 1 دستگاه
106 دفتر فنی سرماگستر، خیابان طالقانی کرکره ای 1 دستگاه
107 املاک امارات، خیابان شیخ صدوق شمالی کرکره ای 1 دستگاه
108 املاک فردوسی، خیابان شیخ بهایی کرکره ای 2 دستگاه
109 بنگاه آقای فرهادیان، سه راه سیمین کرکره ای 3 دستگاه
110 آژانس املاک امید، نجف آباد کرکره ای 3 دستگاه
111 بنگاه املاک سپهری، خوراسگان کرکره ای 1 دستگاه
112 بنگاه املاک دهقان، خیابان نظر شرقی کرکرهای 1 دستگاه
113 دفتر املاک گلستان، خیابان عسگریه کرکره ای 1 دستگاه
114 املاک معمار، خیابان گلزار کرکره ای 1 دستگاه
115 املاک جام جم، خیابان هشت بهشت غربی لولایی 1 دستگاه
116 بنگاه صالح، خیابان صارمیه کرکره ای 1 دستگاه
117 دفتر خدمات ارتباطی آقای رضایی، ورودی خانه اصفهان کرکره ای 1 دستگاه
118 دفتر ازدواج و طلاق آقای مرتضوی، خیابان سجاد کرکره ای 1 دستگاه
119 فروشگاه لوازم خانگی کریمی، زرین شهر کرکره ای 2 دستگاه
120 فروشگاه لوازم آرایشی بدخشیان، چهارراه آپادانا  کرکره ای  1 دستگاه 
121 آقای مهندس حسینی ، خیابان بزرگمهر، پاساژ ساحل  کرکره ای  1 دستگاه
122 شرکت شهدینه هشت بهشت، روبروی شهرک صنعتی مورچه خورت    12 دستگاه 
123 فروشگاه آقای رفیعیان، خیابان عبدالرزاق، جنب بانک رفاه  کرکره ای 

1 دستگاه 

124 فروشگاه حمید، سه راه حکیم نظامی  کرکره ای  1 دستگاه 
125 لوازم خانگی کریمی، زرین شهر  کرکره ای  2 دستگاه 
126 کباب ترکی جهانبخش، خیابان هشت بهشت شرقی  کرکره ای  1 دستگاه 
127 دفتر ثبت ازدواج، خیابان سجاد، خیابان قائم  کرکره ای  1 دستگاه 
128 گز شیرین منش، خیابان حکیم  کرکره ای  2 دستگاه 
129 شرکت ایران ترانس، شهرک صنعتی برق و الکترونیک  کرکره ای  2 دستگاه 
130 شرکت گوهر تاش ماهان، شهرک صنعتی مبارکه  کرکره ای  1 دستگاه 
131 فروشگاه آقای پاک نژاد،  خیابان عبدالرزاق  کرکره ای  1 دستگاه 
132 فروشگاه بهرام عباسیان، خیابان عبدالرزاق  کرکره ای  1 دستگاه 
133 سرای فرش عابدی، ابتدای خیابان سروش  کرکره ای  8 دستگاه 
134 شرکت جام پلاست، شهرک صنعتی جی  کرکره ای  7 دستگاه 
135 پاساژ بوعلی، دروازه شیراز  کرکره ای  1 دستگاه 
136 شرکت کوثر صنعت اسپادانا، شهرک صنعتی سجزی  کرکره ای  1 دستگاه 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید