نصب انواع مختلف درب های اتوماتیک شیشه ای دراصفهان

 

ردیف نام پروژه تعداد
1 بانک ملت، شعبه شرکت بیمه ( چهارباغ ) 1 دستگاه
2 بانک ملت، سرپرستی - شیخ صدوق   1 دستگاه
3 بانک ملت، شعبه مرکزی، شاهین شهر  1 دستگاه 
4 بانک ملت، شعبه سپه  2 دستگاه 
 5 بانک ملت، شعبه کاشان 1 دستگاه
6 بانک ملت، شعبه امام علی ( خ هاتف ) 1 دستگاه
7 بانک ملت، شعبه میدان شهدا 1 دستگاه
8 بانک ملت، شعبه خیابان سروش 1 دستگاه
9 بانک ملت، شعبه دروازه دولت 1 دستگاه
10 بانک ملت، شعبه خاقانی 1 دستگاه
11 بانک ملت، شعبه زرین شهر 1 دستگاه
 12 بانک ملت، شعبه دانشگاه 1 دستگاه
13 بانک ملت، شعبه هتل پیروزی، خیابان مسجدسید 1 دستگاه
 14 بانک ملت، شعبه خیابان شیخ صدوق 1 دستگاه
 15 بانک ملت، شعبه شرکت بیمه، چهارباغ عباسی 1 دستگاه
 16 بانک ملت، شعبه خیابان طالقانی 1 دستگاه
17 بانک ملت، شعبه خیابان توحید 1 دستگاه
 18 بانک ملت، شعبه مشیرالدوله 1 دستگاه
19 بانک ملت، شعبه سه راه حکیم نظامی 1 دستگاه
20 بانک ملت، شعبه میدان امام خمینی، خمینی شهر 1 دستگاه
 21 بانک ملت، شعبه برسیان، برآن شمالی 1 دستگاه
 22 بانک ملت هفشجان، شهرکرد 1 دستگاه
 23 بانک ملت، سپاهان شهر 1 دستگاه
 24 بانک ملت، شعبه میدان آزادی 1 دستگاه
 25 بانک ملت، شعبه مرکزی،  شاهین شهر 1 دستگاه
26 بانک ملت، شعبه فلکه ارتش 1 دستگاه
27 بانک ملت، شعبه چهارراه نظر 1 دستگاه
 28 بانک ملت، شعبه بوستان سعدی 1 دستگاه
 29 بانک ملت، شعبه مرکزی خمینی شهر 2 دستگاه
30 بانک ملت، شعبه میدان قدس 1 دستگاه
 31 بانک ملت، شعبه شهید مطهری 1 دستگاه
 32 بانک ملت، شعبه خیابان جی 1 دستگاه
 33 بانک ملت، شعبه مدیریت، خیابان شیخ صدوق 1 دستگاه
 34 بانک ملت، شعبه میدان جمهوری 1 دستگاه
 35 بانک ملت، خانه اصفهان 1 دستگاه
36 بانک ملت، سیتی سنتر 1 دستگاه
37 بانک ملت، شعبه خیابان مرداویج 1 دستگاه
38 بانک ملت، شعبه خیابان چهارباغ 1 دستگاه
39 بانک ملت، انبار تدارکات (خیابان امیرکبیر ) 2 دستگاه
40 بانک رفاه، سرپرستی، سعادت آباد   1 دستگاه
41 بانک رفاه، سرپرستی شعبه شیخ صدوق 3 دستگاه
42 بانک رفاه، شعبه نائین 1 دستگاه
43 بانک رفاه، شعبه چادگان 1 دستگاه
44 بانک رفاه، شعبه چهارباغ عباسی 1 دستگاه
45 بانک رفاه، شعبه شمس آبادی 1 دستگاه
46 بانک رفاه، شعبه شبانه روزی سعادت آباد 1 دستگاه
47 بانک رفاه، شعبه مرکزی- خیابان سپه 1 دستگاه
48 بانک رفاه، خیابان بزرگمهر 1 دستگاه
49 بانک رفاه، شهرکرد 2 دستگاه
50 بانک رفاه، شعبه اردستان 1 دستگاه
51 بانک رفاه، شعبه نظر 1 دستگاه
52 بانک رفاه، شعبه کمال الملک - کاشان 1 دستگاه
53 بانک رفاه، لردگان 1 دستگاه
54 بانک رفاه، شعبه سرپرستی شهرکرد  3 دستگاه
 55 بانک رفاه، شعبه مرکزی، زرین شهر 1 دستگاه
 56 بانک تجارت، شعبه شیخ بهائی   1 دستگاه
 57 بانک تجارت، شعبه شیخ صدوق  1 دستگاه 
 58 بانک تجارت، شعبه میدان جمهوری 1 دستگاه
 59 بانک تجارت، شعبه ارزی میدان انقلاب 6 دستگاه
 60 بانک تجارت، شعبه چهارراه نظر 1 دستگاه
61  بانک تجارت، شعبه چهارراه ابوذر 1 دستگاه
 62 بانک تجارت، شعبه سعادت آباد 1 دستگاه
 63 بانک تجارت، شعبه سیتی سنتر 1 دستگاه
64  بانک تجارت،، شعبه چهارباغ خواجو 1 دستگاه
65  بانک تجارت، شعبه 24 ساعته - کاشان 1 دستگاه
 66 بانک ملی، سرپرستی، چهارباغ پائین  1 دستگاه 
67  بانک ملی، شعبه امام خمینی شمالی،  خمینی شهر 1 دستگاه
68  بانک ملی،  شعبه شاهین شهر (بلوار امام خمینی ) 1 دستگاه 
 69 بانک ملی، شعبه خیابان فیض 1 دستگاه
70  بانک ملی،  شعبه شرکت بیمه (چهارباغ) 2 دستگاه
71  بانک ملی، شعبه خیابان مدرس 1 دستگاه
72  بانک ملی،  شعبه میدان امام خمینی 1 دستگاه
 73 بانک ملیف  شعبه حکیم نظامی 1 دستگاه
 74 بانک ملی،  شعبه پل فلزی 1 دستگاه
 75 بانک ملی،  شعبه خیابان فردوسی 1 دستگاه
 76 بانک ملی،  شعبه خانه اصفهان 1 دستگاه
 77 بانک ملیف  شعبه خیابان آیت الله کاشانی 1 دستگاه
 78 بانک ملی،  شعبه ذوب آهن 1 دستگاه
 79 بانک ملی،  شعبه مدیریت،  خیابان فیض 1 دستگاه
 80 بانک صادارت، سرپرستی، سعادت آباد 1 دستگاه
 81 بانک صادرات، شعبه کاشانی شهرکرد 1 دستگاه
82  بانک صادراتف  شعبه 724 شهرضا 1 دستگاه
 83 بانک صادرات،  شعبه بازار حکیم 1 دستگاه
84  بانک صادرات،  کاشان 1 دستگاه
85  بانک مسکن،  شعبه احمد آباد 1 دستگاه
 86 بانک مسکن،  شعبه خیابان میر 1 دستگاه
 87 بانک مسکن،  سرپرستی،  کاشان 1 دستگاه
88  بانک مسکن،  شعبه خیابان هشت بهشت 1 دستگاه
 89 بانک مسکن،  شعبه خیابان حکیم نظامی 1 دستگاه
 90 بانک مسکن،  شهرستان گلپایگان 1 دستگاه
91  بانک مسکن،  شعبه سپاهان شهر 1 دستگاه
 92 بانک مسکن،  سرپرستی،  شهرکرد 1 دستگاه
 93 بانک مسکن،  شعبه میدان جمهوری 1 دستگاه
 94 بانک مسکن،  شعبه خیابان امام خمینی 1 دستگاه
 95 بانک مسکن،  شعبه آپادانا 1 دستگاه
 96 بانک مسکن،  شعبه مرکزی فولاد شهر 1 دستگاه
97  بانک مسکن،  شعبه مرکزی شهرضا 1 دستگاه
 98 بانک مسکن،  شعبه چهارباغ پائین 1 دستگاه
 99 بانک مسکن،  شهرستان نائین 1 دستگاه
 100 بانک مسکن،  شعبه خیابان بزرگمهر 1 دستگاه
101  بانک مسکن،  شعبه خانه اصفهان 1 دستگاه
 102 بانک مسکن،  شعبه نظر شرقی 1 دستگاه
103 بانک مسکن،  شعبه خیابان سروش 1 دستگاه
 104 بانک مسگن،  شعبه بهارستان 1 دستگاه
 105 بانک مسکن،  شعبه شاهین شهر 1 دستگاه
106  بانک مسکن، شعبه مرکزی خمینی شهر 1 دستگاه
107  بانک مسکن، شعبه آتشگاه 1 دستگاه
 108 بانک مسکن، شعبه امیرحمزه 1 دستگاه
109  بانک مسکن، شعبه ولیعصر 1 دستگاه
110 بانک مسکن، شعبه مبارکه 1 دستگاه
 111 بانک مسکن،  شعبه خیابان فردوسی 1 دستگاه
 112 بانک مسکن،  بروجن 1 دستگاه
113  بانک مسکن،  شعبه شهرک قدس 1 دستگاه
 114 بانک کشاورزی، سرپرستی،  خیابان مطهری 3 دستگاه
115 بانک کشاورزی،  شعبه 24 ساعته، بوستان سعدی 1 دستگاه
 116 بانک کشاورزی،  سرپرستی خیابان مطهری 1 دستگاه
117 بانک کشاورزی،  شعبه بوستان سعدی 1 دستگاه
 118 بانک کشاورزی فرخ شهر، شهرکرد 1 دستگاه
 119 بانک کشاورزی هفشجان،  شهرکرد 1 دستگاه
 120 بانک کشاورزی، شعبه مرکزی شهرکرد 1 دستگاه
121  بانک کشاورزی سامان،  شهرکرد 1 دستگاه
 122 بانک کشاورزی،  بروجن 1 دستگاه
 123 بانک کشاورزی،  مال خلیفه،  شهرکرد 1 دستگاه
124 بانک کشاورزی،  شعبه ناقان،  شهرکرد 1 دستگاه
 125 بانک کشاورزی،  شعبه اردل،  شهرکرد 1 دستگاه
 126 بانک کشاورزی،  شعبه دستگرد،  چهارمحال و بختیاری 1 دستگاه
 127 بانک کشاورزی،  شعبه خیابان منوچهری 1 دستگاه
 128 بانک کشاورزی،  شعبه سرپرستی شاهین شهر 1 دستگاه
 129 بانک کشاورزی،  شعبه مدرس، بلداجی 1 دستگاه
130  بانک اقتصاد نوین -شهرکرد، شعبه چهارراه سعدی 1 دستگاه
 131 بانک اقتصاد نوین،  شعبه شاهین شهر 1 دستگاه
 132 بانک اقتصاد نوین،  شعبه نجف آباد 1 دستگاه
 133 بانک اقتصاد نوین،  شعبه کاشان 1 دستگاه
134  بانک اقتصاد نوین،  خیابان شمس آبادی 1 دستگاه
135  بانک اقتصادنوین، شعبه خیابان توحید 1 دستگاه
 136 بانک اقتصاد نوین،  شعبه خیابان فردوسی 1 دستگاه
 137 بانک اقتصاد نوین،  شعبه خیابان احمدآباد 1 دستگاه
138  بانک اقتصاد نوین،  شعبه خیابان وحید 1 دستگاه
 139 بانک اقتصاد نوین،  شعبه حکیم نظامی 1 دستگاه
140  بانک اقتصاد نوین،  شعبه زرین شهر 1 دستگاه
141  بانک اقتصاد نوین،  شعبه خمینی شهر 1 دستگاه
 142 بانک اقتصاد نوین،  بلوار کشاورز 1 دستگاه
 143 بانک اقتصاد نوین، شعبه چهارراه نظر 1 دستگاه
144  بانک اقتصاد نوین،  شعبه خیابان میر 1 دستگاه
 145 بانک اقتصاد نوین، شعبه دروازه تهران 1 دستگاه
 146 بانک سرمایه،  شعبه شیخ صدوق 1 دستگاه
 147 بانک سرمایه، شعبه آئینه خانه 3 دستگاه
148  بانک سرمایه،  کاشان 1 دستگاه
 149 بانک سرمایه، شعبه خیابان حمزه 1 دستگاه
 150 بانک سرمایه،  شعبه خیابان شمس آبادی 1 دستگاه
151  بانک سرمایه،  شعبه خیابان وحید 1 دستگاه
 152 بانک سپه ،  ساختمان سرپرستی،  خیابان مطهری 1 دستگاه
153  بانک سپه شهرکرد، سعدی غربی 1 دستگاه
 154 بانک سپه ، شعبه مرکزی میدان 12 محرم، شهرکرد 1 دستگاه
 155 بانک سپه، شعبه شریعتی، شهرکرد 1 دستگاه
 156 بانک سپه،  خانه اصفهان 1 دستگاه
157  بانک سپه،  شعبه طیب 1 دستگاه
 158 بانک پارسیان،  شهرکرد 1 دستگاه
 159 بانک پارسیان،  شعبه خیابان اردیبهشت 1 دستگاه
160  بانک پارسیان،  خیابان توحید 1 دستگاه
161  پست بانک ایران، خ دقیقی 1 دستگاه
 162 بانک کارآفرین، شعبه خیابان مطهری 1 دستگاه
 163 بانک کارآفرین، شعبه سیتی سنتر 1 دستگاه
164  بانک تات، شعبه خیابان شریعتی 3 دستگاه
165  بانک تات، کاشان 2 دستگاه
166  بانک تات، جنب هتل کوثر 2 دستگاه
 167 بانک سامان، خیابان حافظ 1 دستگاه
168  بانک سامان، شعبه خیابان ملت، شهرکرد 1 دستگاه
169  بانک سامان، شعبه بورس، چهارباغ بالا 1 دستگاه
 170 بانک سامان، سیتی سنتر 2 دستگاه
 171 بانک سامان، چهارباغ بالا 1 دستگاه
 172 بانک شهر، شعبه خیابان بزرگمهر 2 دستگاه
173  بانک حکمت ایرانیان، فرح اباد 1 دستگاه
174  بانک حکمت ایرانیان،  خیابان صفه 1 دستگاه
 175 بانک حکمت ایرانیان، شهرک شهید کشوری 1 دستگاه
 176 بانک حکمت ایرانیان، شعبه بزرگمهر 2 دستگاه
 177 موسسه مهر، شعبه میدان انقلاب 1 دستگاه
178  موسسه مهر، خیابان توحید 3 دستگاه
179  موسسه مهر، شهرکرد (مرکزی ) 2 دستگاه
180  موسسه مهر، گلپایگان 1 دستگاه
181  موسسه مهر، سپاهان شهر 1 دستگاه
182  موسسه خیریه علی و حسین همدانیان 3 دستگاه
 183 موسسه مالی اعتباری قوامین، خیابان ولیعصر 1 دستگاه
184  موسسه مالی اعتباری قوامین، بزرگمهر 1 دستگاه
 185 موسسه مالی اعتباری قوامین، اردستان 1 دستگاه
 186 موسسه مالی اعتباری قوامین، شاهین شهر 1 دستگاه
187 موسسه مالی اعتباری توسعه، خیابان ملاصدرا 1 دستگاه
 188 موسسه مالی اعتباری عسگریه، شیخ صدوق 3 دستگاه
 189 موسسه مالی اعتباری کوثر، بزرگمهر 1 دستگاه
 190 موسسه مالی اعتباری کارسازان آینده، شهرکرد 1 دستگاه
191  موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج، محمود آباد 1 دستگاه
 192 قرض الحسنه حجت ابن الحسن العسگری، خوراسگان 1 دستگاه
 193 صندوق قرض الحسنه علی ابن موسی الرضا، گز وبرخوار 1 دستگاه
 194 قرض الحسنه نور زرین شهر 1 دستگاه
 195 قرض الحسنه الرحمن، خیابان امام خمینی 1 دستگاه
 196 قرض الحسنه حسن ابن علی حبیب آباد 2 دستگاه
197  قرض الحسنه عدل، درچه 1 دستگاه
198  قرض الحسنه حضرت علی اصغر، خمینی شهر 1 دستگاه
199  قرض الحسنه شهید شیرازی، روستای پیله وران 1 دستگاه
 200 قرض الحسنه ابوذر، خمینی شهر 1 دستگاه
201  قرض الحسنه شهیدشیرازی 1 دستگاه
202 کانون حسنات، شمس آبادی 1 دستگاه
 203 قرض الحسنه عمار، بلوار آتشگاه 1 دستگاه
 204 قرض الحسنه الزهرا، فولاد شهر 1 دستگاه
 205 قرض الحسنه قوامین، خیابان پروین 1 دستگاه
206 قرض الحسنه مولود کعبه، خیابان همدانیان 1 دستگاه
207 موسسه خیریه ساقی کوثر،  خمینی شهر 1 دستگاه
 
 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید